Search Result of "Cycas"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSae-Eung, C., ImgKanchanaketu, T., ImgDr.Nitsri Sangduen, Associate Professor, ImgDr.Vipa Hongtrakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Investigation of sex-linked DNA regions in Cycas species using amplified fragment length polymorphism markers

ผู้แต่ง:ImgDr.CHATUPORN KULEUNG, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas

ผู้เขียน:Imgชลธิชา รัตนขันธ์แสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgHathairat Urairong, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของปรงในสกุล Cycas โดยใช้ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์

ผู้เขียน:Imgณัฐฐาพิชามณชุ์ อุดมโภชน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKunsiri Chaw Grubbs, Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมาลี ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Molecular Identification of Cycas by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) and Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD))

ผู้เขียน:Imgพัทธมน แสงอินทร์, Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, ImgAnders J. Lindstrom, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

RAPD and RFLP were used to identify nineteen species of Cycas. Ten species of these Cycas namely C. chamaoensis, C. macrocarpa, C. pectinata, C. clivicola, C. pranburiensis, C. litoralis, C. tansachana, C. siamensis, C. nongnoochiae and C. simplicipinna are locally found in Thailand while the nine remaining species of C. seemannii, C. wadei, C. bougainvilleana, C. chevalieri, C. diannanensis, C. nathorstii, C. edentata, C. parvulus and C. micholitzii are from several countries around the world but collectively planted at Nong Nooch Tropical Botanical Garden. In the RAPD study, twenty random primers were screened to amplify the genomic DNA of nineteen species of Cycas. Only five primers, i.e., OPB-1, OPB-8, OPB-14, OPB-15 and OPB-17 of ten nucleotides long were found to give polymorphic DNA patterns. These eighty-seven bands of Cycas DNA at the size of 0.35 -2.5 kb could be used to indicate the differences of these Cycas. As for RFLP, three probes were synthesized from 5S rRNA gene, 5S rRNA repeat unit gene of C. clivicola and 18S rRNA gene of C. pranburiensis. The probes were hybridized with the genomic DNA of Cycas which had been digested with restriction enzymes BamHI, EcoRI and DraI. The phylogenetic trees were constructed based on their similarity index derived from DNA polymorphism of RAPD and RFLP separately. The RAPD data classified nineteen species of Cycas into two major groups which mostly corresponded to their geographic origins, i.e., one group of Thailand origin and another of other countries. However, the RFLP data gave a different set of grouping showing more to their morphological characteristics but less on their geographic origins.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 1, Jan 06 - Mar 06, Page 107 - 120 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP)

ผู้เขียน:Imgช่อลัดดา แซ่อึ้ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดประชากรของต้นมะพร้าวลิงในป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกั

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparative Karyomorphological Study between Male and Female Plants of Some Cycas and Zamia Species)

ผู้เขียน:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, ImgMethanee Toahsakul, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This paper presents the karyotype and the idiogram of known sex plants for five species of Cycas (Cycadaceae) and seven species of Zamia (Zamiaceae). All five species of the genus Cycas had the same chromosome number (2n = 2x = 22) but their karyotype formulae varied into three groups: 10m+10sm+2st, 12m+8sm+2st and 14m+8sm. The karyotype of male and female Cycas plants could be clearly distinguished by the satellite chromosomes. All seven species of the genus Zamia varied in both chromosome numbers (2n = 2x = 16 up to 2n = 2x = 24) and karyotype formulae. It was difficult to differentiate between the male and female plants of the Zamia spp. by karyotyping because of the lack of satellite chromosomes in both sexes.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 3, Jul 09 - Sep 09, Page 476 - 485 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบทางพันธุศาสตร์ของเซลล์ระหว่างเพศผู้และเพศเมียของ Cycas และ Zamia

ผู้เขียน:Imgเมธานี เตาะสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดของ Cycas โดยวิธี Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) และ Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD)

ผู้เขียน:Imgพัทธมน แสงอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12