ผลงานภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2020

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพันธุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพันธุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 24
2020 exKongseng, S., exPhoonsawat, R., inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, "Individual assignment and mixed-stock analysis of short mackerel (Rastrelliger brachysoma) in the Inner and Eastern Gulf of Thailand: Contrast migratory behavior among the fishery stocks", Fisheries Research, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, มกราคม 2020
2020 exSuvichark Aroonluk, exSITTIRUK ROYTRAKUL, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Identification and Characterization of Phosphoproteins in Somatic Embryogenesis Acquisition during Oil Palm Tissue Culture", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exApinya Longya, exSucheela Talumphai, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characterization and Genetic Diversity of Rice Blast Fungus, Pyricularia oryzae, from Thailand Using ISSR and SRAP Markers", Journal of Fungi, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exPornthep Keadtidumrongkul, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Overexpression of carbohydrate binding modules (CBMs) of Cellulomonas fimi glucanase B (CenB) in tobacco modifies cellulose in the cell wall and xylem cell enlargement", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 461-467
2020 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Factors Affecting the Diversity and Photosynthetic Pigments of Trentepohlia Species in Northern Thailand's Chiang Dao Wildlife Sanctuary", Acta Societatis Botanicorum Poloniae, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1-24
2020 exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChantra Indananda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?", Chromosome Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 209-228
2020 exNguantad, S, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of potential candidate genes involved in the sex determination cascade in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera, Lampyridae)", GENOMICS, ปีที่ 112, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 2590-2602
2020 exPhแบกm, H.T.T., exSuwannapan, W., exKoomsiri, W., exInahashi, Y., exTakรฉ, A., exMatsumoto, A., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Fodinicola acaciae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of Acacia mangium willd. and its genome analysis", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 467-1-13
2020 exMardiyah, E., inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuharsono, "Molecular analysis of mutant of potato (Solanum tuberosum L.) cultivar Atlantic", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 457, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012075-
2020 exYaisamlee, C., inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of chlamydomonas very high light-tolerant mutants for enhanced lipid production", Journal of Oleo Science, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 359-368
2020 exKATANYUTITA DAMCHUAY, exApinya Longya, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNONGLAK PARINTHAWONG, exKULCHANA DARWELL, exSucheela Talumphai, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "High nucleotide sequence variation of avirulent gene, AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus population", Journal of Genetics, ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 45-1-11
2020 exAthipat Ngernmuen, exWorrawit Suktrakul, exsureeporn kate-ngam, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Transcriptome Comparison of Defense Responses in the Rice Variety ‘Jao Hom Nin’ Regarding Two Blast Resistant Genes, Pish and Pik", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 694-1-18
2020 exZuzana Majt?nov? , exPeter J. Unmack, exTulyawat Prasongmaneerut, exFoyez Shams , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPetr R?b , exTariq Ezaz, "Evidence of Interspecific Chromosomal Diversification in Rainbowfishes (Melanotaeniidae, Teleostei)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 818-818
2020 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exMaryam Jehangir , exThitipong Panthum, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Consequence of Paradigm Shift with Repeat Landscapes in Reptiles: Powerful Facilitators of Chromosomal Rearrangements for Diversity and Evolution (Running Title: Genomic Impact of Repeats on Chromosomal Dynamics in Reptiles)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 827-827
2020 exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, exWorarat Kruasuwan, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exChantra Indananda, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements", Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 3097-3107
2020 exKornsuang Jangtarwan, exPeerapong Kamsongkram, exNavapong Subpayakom, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMongkol Safoowong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in Thailand", PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า e023406
2020 inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exHasin, S, exWang, J, "Population Genetic and Social Structure Survey of Solenopsis geminata in Thailand", ZOOLOGICAL STUDIES, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exทิพวัลย์ บุญแก้ว, exWatcharakorn Mongkol, exSureerat Prasert, exPattaweeya Paochan, exSaki Yoneda, exWang Nguitragool, exChalermpon Kumpitak, exJetsumon Sattabongkot, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Transcriptome analysis of Anopheles dirus and Plasmodium vivax at ookinete and oocyst stages", Acta Tropica, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 10550
2020 exShayer Mahmood Ibney Alam, exMarie Altmanov?, exTulyawat Prasongmaneerut, exArthur Georges, exStephen D. Sarre, exStuart V. Nielsen, exTony Gamble, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMichail Rovatsos, exLuk?? Kratochv?l, exTariq Ezaz, "Cross-Species BAC Mapping Highlights Conservation of Chromosome Synteny across Dragon Lizards (Squamata: Agamidae)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 698-1-12
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 3077-3079
2020 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimprapai Butsayawarapat, exPattralak Songserm, exRatchaneeporn Pimjan, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Overexpression of Jatropha curcas ERFVII2 Transcription Factor Confers Low Oxygen Tolerance in Transgenic Arabidopsis by Modulating Expression of Metabolic Enzymes and Multiple Stress-Responsive Genes", PLANTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 106
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in Amniotes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 948-948
2020 exTassika Koomgun, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwapech Sillapaprayoon, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex Chromosomes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 556267-556267
2020 exWeerada Puinongpo, exWorapong Singchat, exSupaporn Petpradub, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitsuo Nunome, exNararat Laopichienpong, exRatchaphol Thongchum, exThanphong Intarasorn, exSiwapech Sillapaprayoon, exChantra Indananda, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Existence of Bov-B LINE Retrotransposons in Snake Lineages Reveals Recent Multiple Horizontal Gene Transfers with Copy Number Variation", Genes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2020, หน้า 1241-1-1241-22
Publish Year National Journal 1
2020 exณิชารีย์ จันทร์นวล, exพรสินี กองทอง, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร หาสิน, "การระบุชนิดของเห็ดโคนข้าวตอก (Termitomyces microcarpus) และปลวกเพาะเลี้ยงราที่สัมพันธ์กับเห็ดโคนข้าวตอก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1281-1293

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพันธุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=06]