ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics
LAB24
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Laboratory of Animal Cytogenetics and Comparative Genomics

LAB24

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ครศร ศรีกุลนาถ

Email: fscikss@ku.ac.th

Phone Number: 025625444 ต่อ 4240

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

อรจิรา ประคองชีพ

 

 

ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา

 

 

สุดารัตน์ บ่ายเจริญ

 

 

วัชราภรณ์ ฐาปนา

 

 

นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์

 

 

ปริญญา วงค์เทียนชัย

 

 

วรพงศ์ สิงห์ชาติ

 

 

สรวิศ ลาภเบญจกุล

 

 

อรรัตน์ สุนทรพงศ์

 

 

ตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์

 

 

ประภัสสร อารีสิริสุข

 

 

ภาณุพงศ์ ทวิชศรี

 

 

วีรดา ผุยหนองโพธิ์

 

 

จตุพงษ์ พลจรัส

 

 

กรสรวง จึงถาวรรณ

 

 

รัชพล ทองจำรัส