ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 8
2009 exRungkan Klahan, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and Activity of Digestive Enzymes in Different Sizes of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 143-153
2009 exTatcha Sonjui, inดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Sericin Recovery from Silk Cocoon Degumming Wastewater by a Membrane Process", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 538-549
2009 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaul J Simpson, exDr Jon Ride, "Characterization of Two Novel Aldo–Keto Reductases from Arabidopsis: Expression Patterns, Broad Substrate Specificity, and an Open Active-Site Structure Suggest a Role in Toxicant Metabolism Following Stress", Journal of Molecular Biology, ปีที่ 392, ฉบับที่ 2, กันยายน 2009, หน้า 465-480
2009 exKhunnawutmanotham, N., exChimnoi, N., exThitithanyanont, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPungpo, Pornpan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activity", Beilstein Journal of organic chemistry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 36, ธันวาคม 2009
2009 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "A virulent isolate of yellow head nidovirus contains a deformed envelope glycoprotein gp116", Virology Journal, ปีที่ 384, ธันวาคม 2009 - ธันวาคม 2008, หน้า 192-200
2009 exSayamol Sithtisarn, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Cha-um, "Accumulation of Glycinebetaine and Betaine Aldehyde Dehydrogenase Activity in Eucalyptus camaldulensis Clone T5 Under in vitro Salt Stress", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 141-145
2009 exอ.สัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJ.MAKKOCH, exศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ, "Molecular characteristics of the human pandemic influenza A virus (H1N1)", Acta virologica, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2009 - กรกฎาคม 2010, หน้า 155-163
2009 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multifunctional nanoarchitectures from DNA-based ABC monomers", Nature Nanotechnology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 430-436
Publish Year National Journal 1
2009 exWilailuk Khrueanet, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatit Kovitvadhi, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Characterization of Digestive Enzymes from Adult Freshwater PearlMussels Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856)", KKU Science Journal (Supplement), ปีที่ 37, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 11-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exศรายุทธ ขัดคำ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of gamma radiation on phorbol ester content and trypsin inhibitor activity in Jatropha curcas seed grown in Thailand", The 29th International Conference on Sciecne and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antimicrobial activities of enzymatic protein hydrolysates of some medicinal plants. ", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 8 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exอัคสิทธิ์ วิสุทธิ์สัตย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ACE-Inhibitory activity from protein hydrolysate of Jatropha seed cake.", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 7 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exAri, N., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exA. Angcakul, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exS. Changming, "Optimization of recombinant mutant beta-glucosidase production by Taguchi approach", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, exC. Porncharoennop, exU. Uyen, exT. Arpornsuwan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Cloning, sequencing and expresssion of curcin, a ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas", 34th Lorne Conference on Protein Structure and Function, 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2009, Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2009 exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Interaction of jackfruit lectin with human pathogenic bacteria.", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 7 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exKlaywong K, exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "RNA-binding domain of non-structural (NS1) protein as a candidate target for antiviral drugs against highly pathogenic avian influenza virus (H5N1).", American Society for virology, 28 annual meeting, 11 - 15 กรกฎาคม 2009, Vancouver แคนาดา
2009 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning of intracellular pathogen recognition receptor (PRR) containing leucine-rich repeats domain from Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) ", The 5th World Fisheries Congress, Yokohama, Japan, 20 - 28 ตุลาคม 2009, Tokyo ญี่ปุ่น
2009 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "5. S. Unajak, H. Kondo, I. Hirono and T. Aoki: Characterization of complementary 1r/s A from Japanese flounder (Paralichthys olivaceus ) ", The Japanese Society of Fish Pathology , 18 ตุลาคม - 19 กันยายน 2009, Tokyo ญี่ปุ่น
2009 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "6. T. Takano, S. Unajak, S. D. Hwang, H. Kondo, I. Hirono and T. Aoki: Extracellular and intracellular pathogen receptors containing leucine rich repeats in Japanese flounder, Paralichthys olivaceus", The Japanese Society of Fish Pathology , 18 - 19 ตุลาคม 2009, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 29
2009 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exกรภพ คล้ายวงศ์, exณภัทร สองทวี, "Virtual Screening for antiviral drugs against RNA-Binding Domain of Non-structural (NS1) Protein of Avian Influenza Virus A", Annual Symposium on Computational Science and Engineering 13th, 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exศิริเกด ฤากิจ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของไทโรซีนไคเนสจาก Epidermal Growth Factor Receptor ของมนุษย์เพื่อการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโปรตีน และการพัฒนาวิธีการหากิจกรรมของเอนไซม์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจันทกานต์ นุชสุข, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "New method to determine the enzymatic activity of ribosome-inactivating proteins. ", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exศันสนียพร กิตติขจร, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purification of curcin from physic nut (Jatropha curcas Linn.) and identification of its antimicrobial effect.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Screening of antihypertensive and anticancer peptides from enzymatic hydrolysates of some medicinal plants.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exSinothai Poen, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "การโคลน การแสดงออก และการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของโกร์ทฮอร์โมนจากปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exWarangkana Narksen, exSittiruk Roytrakul, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีนที่จำเพาะกับต่อมแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSayamol Sithtisarn, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Cha-um, "การสะสมของไกลซีนบีเทนและกิจกรรมของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสสายพันธุ์ทีห้า ภายใต้สภาวะความเค็ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exEkkasit Fufeungsombut, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exSunisa Suwannaphan, "การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสลอกกาวไหมจากประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธัมมา กาบินพงษ์, "การศึกษากลุ่มยีน Aldo-keto reductases ในข้าว (Oryza sativa, Indica) ", The 35 th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร ชำนาญ ภัตรพานิช, exบุณย์ กิตติสารวัณโณ, "การพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับตรวจสายพันธุ์ใบบัวบกที่ใช้ในการค้าโดยใช้เทคนิค AFLP", The 35 th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Converting substrate specificity of dalcochinase from dalcochinin glucoside to linamarin by multiple mutations. ", 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand, 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Screening and characterization of novel high glucose tolerant beta-glucosidase from Aspergillus spp. ", 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand, 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering in beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucosides. ", 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand , 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจับกันระหว่าง HELIX 4 ของ HIV-1 CA-CTD กับ LysRS", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RHINACANTHINS ยับยั้งกิจกรรม ATPase ของ TOPOISOMERASE จากยีสต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exณภัทร สองทวี, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational energy analysis of human EGFR and ErbB2 tyrosine kinases in complex with 4-anilinoquinazoline.", in the 4th Annual Symposium Protein Society of Thailand, Protein Research: from Basic Studies to Applications in Health Sciences, 26 - 28 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exRuekit, S. , inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "The Expression of Tyrosine Kinase from Human EGFR as a Target Protein for Cancer Therapy and Development of Enzyme Activity Assay.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen bonding involved in the interaction between epidermal growth factor receptor kinase domain and 4-anilinoquinazoline inhibitor.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exSeetaha, S, exSongtawee, N., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analysis of mulberry leaf lectin to sialic acid specificity", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exSilprasit, K., exThammaporn, R., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Fluoroscopic Determining Activity of Recombinant HIV-1 Reverse Transcriptase. ", The 4th Annual Symposium of Protein Society of Thailand, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ดอนเมือง
2009 exSawatdichaikul, O., exSongtawee, N., exPongsanarakul, P. , inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Validation of docking methods to study the interaction of tyrosine kinase of EGFR and its inhibitors", the 4th symposium of the Protein Society of Thailand. , 26 - 28 สิงหาคม 2009, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exบรรณฑวรรณ ม้าเฉี่ยว, exเจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกหม่อนทนเค็มในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exJutamas SUNTHORNCHOT, exPiyachat Meesawat, exAnussorn WISESSING, exSirigade RUEKIT, "Development of radiation feed for commercial product and isolation of trypsin and chymotrypsin isoform from Nile tilapia intestine, Oreochromis niloticus", JSPS-NRCT JOINT SEMINAR, 12 - 15 ธันวาคม 2009, ระยอง ประเทศไทย
2009 exSongtawee N, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Hydrogen bondings involved in the interaction between epidermal growth factor receptor kinase domain and 4-anilinoquinazoline inhibitor", Proceedings for the 2nd Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference, 7 - 8 พฤษภาคม 2009, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exPreeyanuch Thongpoo, "Screening and characterization of novel high glucose tolerant beta-glucosidase from Aspergillus spp", 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exChirasuda Somphao, "Protein engineering in beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucosides", 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exNusra Thongtubtim, "Converting substrate specificity of dalcochinase from dalcochinin glucoside to linamarin by multiple mutations", 35th Congress on Science and Technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2009]