ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2014

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2014

Publish Year International Journal 22
2014 exกรภพ คล้ายวงศ์, exGachakorn Kutrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส นันทวรรณ เพชรัตน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exรศ. ดร. พงศ์ราม รามสูต, "Screening for lead compounds and herbal extracts with potential anti-influenza viral activity", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 62-74
2014 exวรรษิดา พู่ชัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiaeinfection", Fish Physiol Biochem, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 40, กันยายน 2014, หน้า 1473-1485
2014 exHidehiro Kondo, exSasiwipa Tinwongger, exPorranee Proespraiwong, exRapeepat Mavichak, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exReiko Nozaki, exIkuo Hirono, "Draft Genome Sequences of Six Strains of Vibrio parahaemolyticus Isolated from Early Mortality Syndrome/Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease Shrimp in Thailand", Genome Announcements, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014
2014 exวิริยา นิตธีรานนท์, exโชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exเจนจิรา สกุลคู, exมณธิรา ศรีจักรโคตร, exผกาเวียง ช่อกระถิน, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Evaluations of the mutagenicity of a pigment extract from bulb cultureof Hippeastrum reticulatum", Food and Chemical Toxicology, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 237-243
2014 exSasitorn Plakunmonthon, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ex Kritsada Khongnomnan, exYong Poovorawan, exSunchai Payungporn, "Computational prediction of hybridization patterns between hepatitis C viral genome and human microRNAs", Journal of Computational Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 327-331
2014 exPoungpair, O, exBangphoomi, K, exChaowalit, P, exSawasdee, N, exSaokaew, N, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaicumpa, W, exYenchitsomanus, PT, "Generation of human single-chain variable fragment antibodies specific to dengue virus non-structural protein 1 that interfere with the virus infectious cycle", MABS, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 474-482
2014 exNuttakawee Thongthae, exSunchai Payungporn, exYong Poovorawan, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A rational study for identification of highly effective siRNAs against hepatitis B virus", Experimental and Molecular Pathology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 120-127
2014 exAugustine Chen, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exChris Brown, "Prospects for inhibiting the post-transcriptional regulation of gene expression in hepatitis B virus", World Journal of Gastroenterology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 25, กรกฎาคม 2014, หน้า 7993-8004
2014 exSangtanoo, P, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptides of Lactobacillus salivarius K4 isolated from chicken intestine", SCIENCEASIA, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 135-140
2014 exน.ส.วรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร. สุวรรณา เสริมศรี, exดร. ณัฐริณี หอระตะ, exน.ส. วรรณวิมล หมอกมาก, exดร. ศิษเฎศ ทองสิมา, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2", BMC Bioinformatics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 261
2014 exPreeyanuch Thongpoo, exChantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exJisnuson Svasti, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Purification and characterization of three beta-glycosidases exhibiting high glucose tolerance from Aspergillus niger ASKU28", Biosci. Biotechnol. Biochem. , ปีที่ 78, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014, หน้า 1167-1176
2014 exKanyaluk Kaewprasit, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exSorada Kanokpanont, exSiriporn Damrongsakkul, "Physico-chemical properties and in vitro response of silk fibroin from various domestic races", J. Biomed. Mat. Res. Part B: Appl. Biomaterials. , ปีที่ 102B, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2014, หน้า 1639-1647
2014 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exSuradet Aroonluke, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "An active recombinant cocoonase from the silkworm Bombyx mori: bleaching, degumming and sericin degrading activities.", J. Sci. Food Agric. , ปีที่ 95, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2014, หน้า 1179-1189
2014 exPanya, A, exBangphoomi, K, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYenchitsomanus, PT, "Peptide Inhibitors Against Dengue Virus Infection", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 84, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014, หน้า 148-157
2014 exChalopagorn, P, exCharoenpanich, J, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Genome Shuffling Enhances Lipase Production of Thermophilic Geobacillus", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 174, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2014, หน้า 1444-1454
2014 exNiran , exNapat, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Insight into HIV-1 reverse transcriptase–aptamer interaction from molecular dynamics simulations.", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 2380-2388
2014 exJiraphorn Issara-Amphorn, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary in vitro pro-apoptotic effects of Cratoxylum formosum crude leaf extracts", International Journal of Applied Research in Natural Products, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2014, หน้า 26-30
2014 inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exLucinda J.Bessa, exPaulo M.Costa, exNurmuhammat Amat, exAnake Kijjoa, "Antibacterial and EGFR-Tyrosine kinase inhibitory activities of polyhydroxylated xanthones from Garcinia succifolia", Molecules, ปีที่ 2014(19), ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2014, หน้า 19923-19934
2014 exThakorn Sornwatana, exKunan Bangphoomi, exSittiruk Roytrakul, exNuanchawee Wetprasit, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Chebulin, Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with a potent angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity", Biotechnology and Applied Biochemistry, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014
2014 exPhanu Chamchuen, exBoonyarath Pratoomchat, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Development of Enzymes and In VitroDigestibility during Metamorphosis and Molting ofBlue Swimming Crab (Portunus pelagicus)", Journal of Marine Biology, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2014, หน้า 1-12
2014 exTinwongger, Sasiwipa, exProespraiwong, Porranee, exThawonsuwan, Jumroensri, exSriwanayos, Preeyanan, exKongkumnerd, Janejit, exChaweepack, Tidaporn, exMavichak, Rapeepat, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exNozaki, Reiko, exKondo, Hidehiro, exHirono, Ikuo, "Development of PCR Diagnosis for Shrimp Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Strain of Vibrio parahaemolyticus", FISH PATHOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, หน้า 159-164
2014 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนาบรรยง, exอัญชลี ทรรศนาขจร, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, ex Hirono I, exKondo H, expongsak khunrae, ex Rattanarojpong T, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virus.", J Mol Model. , ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 2116

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 24
2014 exนายอครเดช ปิยะแสงทอง, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, Characterization and Study on Pepsin Inhibiting Property of Gold(III) Complex with 3-(2’-Thiazolylazo)-2,6-Diaminopyridine(TADAP)", Global Civil Engineering & Applied science Conference, 8 - 10 มกราคม 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exนางสาววรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico study of curcumin analogs as HER2 kinase inhibitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) in the theme of “Moving Towards Innovation in Chemistry”, 8 - 10 มกราคม 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exวรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exดร.ณภัทร สองทวี, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidating the interaction of curcumin analogs toward HER2-kinase, the dominant protein in human breast cancer", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
2014 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร.ณภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์, exดร.สุวรรณา เสริมศรี, "Computer-aided Protein Modeling: A Case Study From Tyrosine Kinase Domain of EGFR", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exCharoenla, S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering of a beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavonoids", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exThenchartanan, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Reverse hydrolysis reactions, in buffer-saturated alcohols, to synthesize hexyl-, octyl- and decyl-glucosides", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhuanjarat Choengpanya, exLi, Y.-K., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Identification of the active site residues of glycoside hydrolase family 3 beta-xylosidase from Aspergillus niger ASKU28 (abstract).", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of beta-glucosidase from termite Microcerotermes annandalei in Pichia pastoris", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovering beta-glucosidase gene from buffalo’s rumen using metagenomic approach", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exEukote Suwan, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Discovery of ?-glucosidase from ruminal metagenomic library (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhuanjarat Choengpanya, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Investigation of glycone specificity in glycoside hydrolase family 1 beta-glucosidases via an in silico approach", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPornpanna Thenchartanana, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Hexyl-, octyl- and decyl-glucosides synthesis by enzymatic reverse hydrolysis reactions (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSatrawut Charoenla, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering in ?-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucoside substrates (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of novel ?-glucosidase/transglucosidase from termite (abstract and oral presentation).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exJiraphorn Issara-Amphorn, exSunchai Payungpornb, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Buffer extract of Cratoxylum formosum Dyer exhibits anti-liver cancer activity and activates p53 protein through apoptosis independent pathway.", Proceeding and Oral presentation of The 4th International Biochemistry and Molecular Biology conference. April 2nd-3rd 2014, Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand., 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exRomsuk j., exPheakphud, N., exRoytrakul, S., exTantithadapitak, C., exWetprasit, N., inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exChotecheun, S., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "RICE ENDOSPERM PROTEIN DERIVED PEPTIDES WITH ANTI-PROLIFERATVE ACTIVITIES AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA", The 4th International Rice Congress (IRC 2014) , 27 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพ
2014 exKulthida Kamkla, exKanjana Srisutthisamphan, exSittirak Roytrakul, exKittisak Yokthongwattana , inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Promoter analysis of salt-responsive genes in the salt-tolerance line of Chlamydomonas reinhardtii", The 15th IUBMB- 24th FAOBMB TSBMB conference , 21 - 26 ตุลาคม 2014, Taipei ไต้หวัน
2014 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exPanjana Sengprasert, "Identification of Calmodulin-binding protiens involved in immune response in hemocyte of the black tiger shrimp, Penaeus monodon", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPrawit Onagkhana, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of alkaline protease from midgut of silkworm, Bombyx mori using yeast system", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกนกอร สุวรรณดำรง, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant Activities of Rice Storage Proteins and Their Protein Hydrolysates", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of OsI_20197, a Novel Member of Aldo-keto Reductase Superfamily in Thai Rice", The 4 th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exThanawat Boontip, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of NaCl Concentration on ?-Carotene Accumulation and Sequencing of Lycopene ?-cyclase Gene in Dunaliella sp. M22", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาว กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of a Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L.)", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of protease from Bacillus sp. C4 SS-2013 isolated from silk degumming wastewater.", The 14th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exDanulada Pantharaj, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "3D-Structure prediction, binding sites and expression analysis of ribosome inactivating proteins in Jatropha curcas", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
Publish Year International Petty Patent 2
2014 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสาธิต โกวิทวที, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exนางกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอริสสัน, "สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิล", สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2014
2014 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศันสนียพร กิตติขจร , inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, "กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดำ", Kasetsart University, 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2014]