Search Result of "พันธุ์พื้นเมือง"

About 100 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, Imgเดชา รอดระรัง, Imgพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทอัลฟ่าคอมจำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางชีววิทยาของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่มีต่อหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย (Pila spp.) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
12345