Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม. ( สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • Ph.D. (สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

adaptationAdaptive cluster samplingAgricultural SectoraquacultureBang Pakong EstuaryBenthosBlue swimming crabblue swimming crab fisheriescatch per unit effortChumphon Provincecrab gillnetGulf of ThailandZooplanktonการจัดการประมงร่วมการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงหอยแครงการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรวมกลุ่มการรับข่าวสารการเลี้ยงกุ้งการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis)การส่งเสริม การพัฒนาเครือข่าย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าจีนการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอภิบาลการประมงเกาะแสมสารของแข็งแขวนลอยคลอโรฟิลล์เอความกดดันทางการประมงความคิดเห็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความพึงพอใจ องค์การสะพานปลาความหลากหลายทางชีวภาพความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพคุณภาพชีวิตเครื่องมือประมงจ.ชลบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมชนประมงดำรงชีพตรวจสอบย้อนกลับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำทรัพยากรหมึกเทคนิควิธีการและกลยุทธ์นักดำน้ำแนวทางการปรับตัวแนวปะการังบทบาทของชุมชนประมงประมงพื้นบ้านประมงอวนลากปลาช่อนทะเลปลาน้ำจืดปลาสลิดปลาสลิดแบบครบวงจรปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำท่าจีน fishing communityผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมพฤติกรรมพลวัตรประชากรภาคการเกษตรภาคตะวันออกภูเก็ตมาตรการการจัดการประมงมาตรการคุ้มครองพื้นที่มาตรการทางการประมงมาตรการระดับประเทศและระดับนานาชาติมาตรฐาน GMPมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางนิเวระบบนิเวศระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนระบบอนุบาลศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานภาพปะการังสภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาวะการประมงสภาวะน้ำท่วมหลากสภาวะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสมรรถนะของชุมชนสมรรถนะของชุมชนประมงสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นสมรรถนะชุมชนสหกรณ์ การพัฒนาเครือข่ายสัตว์ทะเลสิ่งแวดล้อมสุพรรณบุรีองค์ประกอบสัตว์น้ำออกซิเจนละลายน้ำอัตราการสัมผัสอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอ่าวไทยตอนกลางอ่าวไทยตอนในอ่าวบางตะบูนอุตสาหกรรมกุ้งไทยอุตสาหกรรมปลาป่น

Interest

การประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมง, การจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารแนวปะการัง
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคาร -
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
  • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ห้อง 4108 ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
  • ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (82)