Person Image

  Education

  • B.Sc.(Fisheres), Kasetsart University, ไทย, 2541
  • M.Sc.(Aquaculture & Aquatic Resources Management), Asian Institute of Technology , ไทย, 2537
  • PhD (Zoology), University of Aberdeen, United Kingdom, 2555

  Expertise Cloud

  aquacultureAquaculturistsAquatic environmentBang Pakong EstuaryBenthosBlue swimming crabblue swimming crab fisheriesCatch per unit effortchangesChlorophyllChumphon Provincecoastal aquaculture in Tha Chincoastal areacoastal resource conservationCommunities competencyCommunity CompetencyCommunity-based Estuarine Conservationcost and benefit of coastal aquaculturecrab gillnetDietdownstream fishery industryEco-based resource productionEconomic and ecological valueseconomic fishesEnvironmental conservationEstuarine Food ChainFishery co-managementFishery ResourceFishery resourcesfishing communitiesGrowth rateGulf of Thailandการจัดการประมงร่วมการจัดการโลจิสติสก์การใช้ประโยชน์ด้านการประมงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาการทำประมงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการประมงการประเมินความพร้อมการปรับตัวของชุมชนประมงทรัพยากรประมงทรัพยากรหมึกเทคโนโลยีนวัตกรรมน้ำมันดิบนิเวศอุทกวิยาประมงพื้นบ้านประมงอวนลากปลาช่อนทะเลปลาน้ำจืดปลาสลิดปลาสลิดแบบครบวงจรปากแม่น้ำผลกระทบพลวัตประชากรพลวัตรประชากรพลวัตแร่ธาตุอาหารภูเก็ตมาตรการจัดระเบียบแพปลามาตรการทางการประมงมาตรฐาน GMPมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางนิเวแม่น้ำแม่กลองระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนระบบอนุบาลระยองละแมลักษณะทางนิเวศวิทยาศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติศักย์การผลิตเศรษฐกิจพอเพียงสถานการณ์ปัญหาสภาวะทรัพยากรประมงชายฝั่งสภาวะน้ำท่วมหลากสภาวะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสมรรถนะของชุมชนสมรรถนะชุมชนสัตว์น้ำเศรษฐกิจอ่าวไทยตอนในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลสุพรรณบุรีหมึกกล้วยหลังสวนห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะองค์ประกอบสัตว์น้ำออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อาเซียนอ่าวไทยอ่าวไทยตอนกลางอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอ่าวบางตะบูนอาหารอุตสาหกรรมกุ้งอุตสาหกรรมปลาป่นอุปนิสัยการกินอาหาร

  Interest

  การจัดการประมงชายฝั่ง

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ต.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง
  • ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะประมง
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะประมง
  • ต.ค. 2557 - ก.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 4108 ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Temporal and ontogenetic variation in the diet of squid (Loligo forbesii Streenstrup) in Scottish watersWangvoralak S., Hastie L., Pierce G.2011Hydrobiologia
  670(1),pp. 223-240
  12
  2Loligo forbesii, veined squidPierce G.J., Pierce G.J., Sauer W., Allcock A.L., Smith J.M., Wangvoralak S., Jereb P., Hastie L.C., Lefkaditou E.2013Advances in Squid Biology, Ecology and Fisheries. Part I - Myopsid squids
  ,pp. 73-108
  4
  3Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi provinceSrisomwong M., Meksumpun S., Wangvoralak S., Thawonsode N., Meksumpun C.2018ScienceAsia
  44(6),pp. 388-396
  4
  4Monsoon cycle influences on catch and size of blue swimming crabs (Portunus pelagicus) from crab gillnets in Phetchaburi ProvinceLurkpranee S., Songin K., Wangvoralak S., Nedtharnn U., Srisomwong M., Adjimangkunl J., Meksumpun S., Meksumpun C.2021ScienceAsia
  47(4),pp. 496-505
  1