Person Image

Administration

Education

 • B.Sc.(Fisheres), Kasetsart University, ไทย, 2541
 • M.Sc.(Aquaculture & Aquatic Resources Management), Asian Institute of Technology , ไทย, 2537
 • PhD (Zoology), University of Aberdeen, United Kingdom, 2555

Expertise Cloud

AquaculturistsAquatic environmentBang Pakong EstuaryBenthosBlue swimming crabblue swimming crab fisheriesCatch per unit effortChangesChlorophyllChumphon Provincecoastal aquaculture in Tha Chincoastal areacoastal resource conservationCommunities competencyCommunity CompetencyCommunity-based Estuarine Conservationcost and benefit of coastal aquaculturecrab gillnetDietdownstream fishery industryEco-based resource productionEconomic and ecological valueseconomic fishesEnvironmental conservationEstuarine Food ChainFishery co-managementFishery Resourceการจัดการประมงร่วมการจัดการโลจิสติสก์การใช้ประโยชน์ด้านการประมงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาการทำประมงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการประมงการประเมินความพร้อมการปรับตัวของชุมชนประมงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกการผลิตทรัพยากรธรรมชาติการรับข่าวสารการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงการอนุรักษ์สมดุลนิเวศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแข็งแขวนลอยคลอโรฟิลล์เอความกดดันทางการประมงความคิดเห็นความพึงพอใจทรัพยากรประมงทรัพยากรหมึกนิเวศอุทกวิยาประมงพื้นบ้านปริมาณสัตว์น้ำปลากะมังปลาช่อนทะเลปลาน้ำจืดปลาสลิดแบบครบวงจรปากแม่น้ำผลกระทบพลวัตประชากรพลวัตรประชากรพลวัตแร่ธาตุอาหารมาตรการจัดระเบียบแพปลามาตรการทางการประมงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางนิเวแม่น้ำแม่กลองระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนระบบอนุบาลละแมลักษณะทางนิเวศวิทยาศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติศักย์การผลิตเศรษฐกิจพอเพียงสถานการณ์ปัญหาสภาวะทรัพยากรประมงชายฝั่งสภาวะน้ำท่วมหลากสภาวะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสมรรถนะของชุมชนสมรรถนะชุมชนสัตว์น้ำเศรษฐกิจอ่าวไทยตอนในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลหมึกกล้วยหลังสวนห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะองค์ประกอบสัตว์น้ำออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอ่าวไทยตอนกลางอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอ่าวบางตะบูนอุตสาหกรรมกุ้งอุตสาหกรรมปลาป่นอุปนิสัยการกินอาหาร

Interest

การจัดการประมงชายฝั่ง

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคาร -
  • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Temporal and ontogenetic variation in the diet of squid (Loligo forbesii Streenstrup) in Scottish watersWangvoralak S., Hastie L., Pierce G.2011Hydrobiologia
670(1),pp. 223-240
7
2Loligo forbesii, veined squidPierce G.J., Pierce G.J., Sauer W., Allcock A.L., Smith J.M., Wangvoralak S., Jereb P., Hastie L.C., Lefkaditou E.2013Advances in Squid Biology, Ecology and Fisheries. Part I - Myopsid squids
,pp. 73-108
2
3Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi provinceSrisomwong M., Meksumpun S., Wangvoralak S., Thawonsode N., Meksumpun C.2018ScienceAsia
44(6),pp. 388-396
0