การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นข้าวพันธุ์การค้าที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม