การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ โภชนเภสัช ลักษณะเนื้อสัมผัส และศึกษาผลของการหุงสุกต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารโภชนเภสัชของข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2559