ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

Publish Year National Conference 2
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ", การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 และ การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ, 26 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, "ความหลากชนิดของพืชทางการเกษตรในพื้นที่สวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย