Conference

Article
ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 และ การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้ประโยชน์ :ใน บทคัดย่อผลงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3. หน้า 21. ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2552. ณ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล. จังหวัดกรุงเทพฯ. 258 หน้า.,25 มี.ค. 2009 - 27 ก.ย. 2009