Person Image

Administration

  • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • M.S.(Plant Production), Utsuromiya University, ญี่ปุ่น, 2537
  • Ph.D.(Plant Production), United Graduate School Tokyo University , ญี่ปุ่น, 2540

แนวโน้มผลงานของณรงค์ชัย

Journal

บทความของณรงค์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Journal 7
2017 exP. Kansomjet, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exP. Kaewsuwan, exP. Junhaeng, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exM.T. Iv?n, "Response of Physiological Characteristics, Seed Yield and Seed Quality of Quinoa under Difference of Nitrogen Fertilizer Management", American Journal of Plant Physiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 20-27
2015 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวศิวาภรณ์ หยองเอ่น, exนายสราวุธ ศรีวรรณา, "Strawberry Production and the Royal Project Foundation, Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture 10: 15-18 (2015), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 15-18
2014 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Occurrence of Telosma mosaic virus causing passion fruit severe mosaic disease in Thailand and immunostrip test for rapid virus detection", Crop Protection, ปีที่ 63, ฉบับที่ September, กันยายน 2014, หน้า 41-47
2011 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exThumjamras, S., inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Efficient shoot regeneration from direct apical meristem tissue to produce virus-free purple passion fruit plants", Crop Protection, ปีที่ 30, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1425-1429
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exSawitree Tiwong, exBenjarach Thongyean, exRungtiwa Darak, exPornprasert Thamin, exWet Techa, "Improvement of Propagation by Hardwood Cuttings with and without Using Plastic Pavilions in Fig (Ficus carica L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 207-214
2006 exSrimongkol, K., inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exPhromtan, U., inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exWongkiti, S, "Factors affecting strawberry practice of highland farmers in the Royal Project Foundation", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 97-109
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Effect of High Atmospheric Paessure and Carbondioxide on Shelf-life of Strawberry Fruit cv. No.72", Acta Horticulture, กันยายน 2006
Publish Year National Journal 7
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนทกร พรธนะวัฒน์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การเพาะเมล็ดมัลเบอร์รี่ในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 265-272
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ, "อิทธิพลของความแก่ของผลและระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Canadice Seedless", วารสารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 388-393
2009 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสุธนา เกตุมาโร, "การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไผ่ฟิลิปปินส์พันธุ์ Friendmanii และพันธุ์ Bangkok Beauty โดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 327-338
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกร บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "InFluences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Sciences) 39 (4) : 535-545 (2005), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 535-545
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72", วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (พิเศษ) กันยายน - ตุลาคม 2549 Vol. 37 No. 5 (Suppl.) September - October 2006 : 124-127, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ตุลาคม 2006, หน้า 124-127

Conference

การนำเสนอบทความของณรงค์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exพัศพงษ์ พรสงเคราะห์, exอัจฉรา พาวสุ, exวรากร รำมะวุธ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "IMPROVEMENT FRUIT SET IN CITRUS CV. PONKAN USING POLLINATION", 4th International Tropical and Subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Study on growth and yield of olive oil in elevation areas of Royal Project Foundation", Nutrition and gastronomic event dedicated to Sicily, 23 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 30
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ, "อิทธิพลของความแก่ของผลและระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Canadice Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, exอัมรา ทาก๋อง, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 30 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, exรศ.ดร.สนั่น จอกลอย, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุ, exนายวิศัล เธียรเสถียรพงศ์, exนายเจรศักดิ์ แซ่ลี, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "การเติบโตและผลผลิต Jerusalem Artichoke บนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การใช้อุณหภูมิต่ำกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "งานวิจัยและพัฒนาไม้ผลขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exสิทธิชัย บุญรอด, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนางสาวสิวิตรี ทิวงศ์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุการเก็บรักษาของเสาวรสพันธุ์สีม่วงรับประทานสด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 5 - 8 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนายมณเทียน แสนดะหมื่น, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนางสาวสิวิตรี ทิวงศ์, "พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากผลระยะสุกแก่แตกต่างกันของเคพกูสเบอรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 5 - 8 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exVisan Theansatheanphong, "การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exChamras Indara, inนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, exประภัสสร ริยาพันธ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "อิทธิพลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การพัฒนาการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งเนื้อแข็งของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) ด้วยการใช้และไม่ใช้กระโจมพลาสติก ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนายพรประเสริฐ ธรรมอินทร์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายบรรจง ปานดี, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การคัดเลือกพันธุ์เสาวรสรับประทานสดที่มีคุณภาพ", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต", ประชุททางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exศรุต ธรรมจำรัส, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, exอัจฉรา ภาวศุทธิ์, "การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exHiroshi Akagi, exกนกธร วงศ์กิติ, exสาวิตรี ทิวงศ์, "สตรอเบอรี่ “พันธุ์พระราชทาน 60”. ", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส. ", การประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549 , 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exกฐิน ศรีมงคล, exสาวิตรี ทิวงศ์, exกนกธร วงศ์กิติ, "การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน72", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "บทบาทแคลเซียมต่อผลผลิตสตรอเบอรี่", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "บทบาทซิลิกอนต่อผลผลิตสตรอเบอรี่", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การศึกษาสารต้านของผลสตรอเบอรี่ (Fragaria sp.) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ.", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมต่อการผลิตสตรอเบอรี่", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แบบที่ใช้และไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช.", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การศึกษาผลของน้ำส้มไม้ต่อการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในพืชพันธุ์ TropicBeauty และ EarliGrande", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400306]