Conference

พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากผลระยะสุกแก่แตกต่างกันของเคพกูสเบอรี
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
ชาติ
5 - 8 พฤษภาคม 2009
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-