Conference

การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.
การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
ชาติ
16 - 17 พฤศจิกายน 2006
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-