การปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง

Publish Year International Journal 1
2006 exSrimongkol, K., inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exPhromtan, U., inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exWongkiti, S, "Factors affecting strawberry practice of highland farmers in the Royal Project Foundation", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 97-109
Publish Year National Conference 2
2006 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exกฐิน ศรีมงคล, exสาวิตรี ทิวงศ์, exกนกธร วงศ์กิติ, "การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แบบที่ใช้และไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช.", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย