Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ผลผลิตชีวมวล ระดับปุ๋ยไนโตรเจน หญ้าเนเปียร์: Crop physiology2 อะซิทิล-1-ไพโรลีนallelopathicAllelopathybiogasbiomass yieldCassavaCassava Physiology and ProductionCassava Productivitychemical compositionCleome rutidospermacomposite lineCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersCrop PhysiologyCulturalCultural PracticeCultural practicecutting intervalDrying techniquesEchinochloa crus-galli Beauv. Amaranthus spinosus L. energy propertiesFertigationGenetic DiversitygerminationGrain qualitygrowthgrowth and developmentgrowth biomassharvesting intervalHigh Nutritious FoodshybridJungle riceKDML105mungbeanmungbean allelopathynapier grassnapier grass)nitrogen assimilation ratenitrogen fertilizer managementnitrogen responsenutrient uptakepara grasspeanutphysiological characteristicPostharvest ManagementPracticePremium Nutritional ValuesquinoaRD41Saponin removeSeed germinationSeed PhysiologySeed storageSeed vigorseed yieldseed qualityseedling growthSesbaniasubsequent cropsSubsurface Drip IrrigationSunn hempSupply-chainSurface Drip Irrigationsweet cornTainan 9 peanuttoxicityweed controlyieldYield physiologyก๊าซชีวภาพการเขตกรรมการควบคุมวัชพืชการงอกการเจริญเติบโตการเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล ระยะการเก็บเกี่ยว หญ้าเนเปียร์( biomass yieldการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชผลิตภาพมันสำปะหลังมันสำปะหลังสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสรีรวิทยาการผลิตมันสำปะหลังสรีรวิทยาพืชไร่ส่วนใต้ดินสวนส้มส่วนเหนือดินสารกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดวัชพืชสารหอมสารอัลลิโลพาธิกสารอัลลิโลพาธิก ปุ๋ยพืชสด ข้าวหญ้าขนหญ้าขนเล็กBrachiaria distachyaหญ้าข้าวนกห่วงโซ่อุปทาน

  Interest

  งานวิจัยด้านเขตกรรมโดยเฉพาะด้านระบบการปลูกพืชและวัชพืชในพืชไร่เศรษฐกิจ, Allelopathy

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2557 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายกิจการพิศษ คณะเกษตร
  • พ.ย. 2553 - ก.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Allelopathic effects of jungle rice (Echinochloa colona (L.)Link) extract on seed germination and seedling growth of riceSitthinoi P., Lertmongkol S., Chanprasert W., Vajrodaya S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(2),pp. 74-78
  23
  2Allelopathic effects of mungbean (Vigna radiata) on subsequent cropsLertmongkol S., Sarobol E., Premasthira C.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 773-779
  4
  3Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  2
  4Management of early harvesting time and drying temperature on maize (Zea mays l.) seeds storability and seeds vigorTrakunpaisan N., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Bredemeier M.2021Asian Journal of Plant Sciences
  20(4),pp. 555-559
  0
  5Composite-sibbed line methods and their potential use in sweet corn hybridsSamphantharak K., Jitlaka C., Lertmongkol S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 423-428
  0
  6Management of source-sink balance for maintaining seed vigor and storability of maizeKaewchuai S., Thobunluepop P., Nakasathien S., Lertmongkol S., Onwimol D., Chitbanchong W., Bredemeier M.2021OnLine Journal of Biological Sciences
  21(3),pp. 199-205
  0