Conference

Article
ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่
Conference
งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
Class
ชาติ
Date
4 พฤศจิกายน 2005
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-