Copyrights

Article
คุณปู่แว่นตาโต
Proprietor
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
License ID
ISBN978-616-543-088-3
Class
นานาชาติ
Grant Date
1 มกราคม 2011
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01362452 ชื่อวิชา Translation from Thai into Chinese,17 ธ.ค. 2012 - 22 ธ.ค. 2012