Conference

Article
ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส
Conference
งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
Class
ชาติ
Date
4 พฤศจิกายน 2005
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-