Conference

การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling
งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
ชาติ
4 พฤศจิกายน 2005
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-