แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 28
2020 exนุชจรี กรองวรกุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exYa-Jane Wang, "Effect of conventional and microwave heating on physical and chemical properties of Jasmine brown rice in various forms", Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า e1350
2020 exJinnipar Choachamnan, exCarmen Moraru, exSeunghyung Lee, exAkira Kurosaka, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Multiple-factor mathematical modeling of glycine-glucose browning", Journal of Food Engineering, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 10982
2019 inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCahyadi, M., exKato, K., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Carrangeenan cryoprotectant of frozen coconut meat", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 special, พฤศจิกายน 2019, หน้า 210-216
2019 inดร.ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChung, D., exJhoo, J.W., exKim, G.Y., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Calcium impact on xanthan gel and frozen coconut quality", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 special, พฤศจิกายน 2019, หน้า 101-108
2018 exChaiyaporn Charoenput, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Shelf-life of 2-acetylpyrazine- and vanillin-releasing films prepared by vacuum impregnation", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2018, หน้า 137-141
2017 exNgamnikom, Peerapong, exPhawaphuthanon, N., exKim, M., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exShin, I.-S., exChung, D., "Fabrication of core–shell structured macrocapsules by electro-coextrusion with agar–hydrocolloid mixtures for precooked food applications: textural and release characteristics", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2538-2546
2017 exAamir, M., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of microwave drying on quality kinetics of okra", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1239-1247
2017 exKhankaew, S., exMills, A., exYusufu, D., exWells, N., exHodgen, S., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Multifunctional anthraquinone-based sensors: UV, O2 and time", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 238, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 76-82
2017 exKasirin Batpho, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of collagen casing impregnated with nisin against foodborne microorganisms associated with ready-to-eat sausage", Food Control, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 1342-1352
2016 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Developing a novel colorimetric indicator for monitoring rancidity reaction and estimating the accelerated shelf life of oxygen-sensitive dairy products", International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 1092-1099
2016 exZahoor Uddin, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of air temperature and velocity on moisture diffusivity in relation to physical and sensory quality of dried pumpkin seeds", Drying Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1423-1433
2015 exLee, Seung Ju, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Modeling of Browning Induction Period in Drying Onion as Influenced by Temperature, Equilibrium Relative Humidity, and Inhibitor", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 120-127
2015 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNamfon Prakarnsombut, exSeung Ju Lee, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Bioconversion of tangerine residues by solid-state fermentation with Lentinus polychrous and drying the final products", LWT - Food Science and Technology , ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 773-779
2014 exNopwinyuwong, Atchareeya, exKitaoka Takuya, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of cationic surfactants on characteristics and colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator", APPLIED SURFACE SCIENCE, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 426-432
2014 exSeung Ju Lee, exJinnipar Choachamnan, exBussaya Mee-ngern, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Penetration of juice into rice through vacuum drying", LWT - Food Science and Technology , ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2014, หน้า 640-647
2014 exLe, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Physical, Chemical, and Sensory Properties of Antioxidant-Enriched Raw and Cooked Rice by Vacuum-Drying Impregnation in a Semidry State", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 445-452
2014 exLee, SJ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Improved Temperature Homogeneity of Cake Batter and Cake Quality with Reduction in Heat Conductivity of the Baking Pan at the Ends", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 425-430
2013 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Formation of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite as a Colorimetric Indicator: Effect of Time and Temperature", Advances in Polymer Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ SUPPL.1, มีนาคม 2013, หน้า 1-8
2013 exSrithong, P., exKajsongkram, T., exBangchonglikitkul, C., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Ethanol Concentration on Cyanidin-3-Glucoside, Total Monomeric Anthocyanins, Total Phenolic Content and Radical Scavenging Properties in Purple Corn (Zea mays L.) Seed and Cob.", Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. , ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 22-25
2012 exนางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exKanjana Thumanu, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary antimicrobial casing incorporated with chitosan by vacuum impregnation", Italian Journal of Food Science and Technology, ปีที่ XXIV, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 93-96
2012 exอริสรา บุณยะวันตัง , inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Behavior of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in prawn in response to temperature in laboratory and factory", Food Control, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 479-485
2012 exNopwinyuwong, A., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Polydiacetylene Vesicle and Amphiphilic Polymer as Time-Temperature Indicator", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 552-555
2011 exSriwimon, W, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Utilization of partially ripe mangoes for freezing preservation by impregnation of mango juice and sugars", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2011, หน้า 375-383
2011 exNa-Pompet, K., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of a narrow channel on heat transfer enhancement of a slot-jet impingement system", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 366-376
2010 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product by using empirical models and activation energy for water vapor permeability of polyolefin films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 461-467
2009 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHeldman, DR, "Use of Average Molecular Weights for Product Categories to Predict Freezing Characteristics of Foods", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 74, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2009, หน้า E417-E425
2009 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Effective molecular weights of small food components for thermo-physical property prediction of frozen food.", Journal of Food Science, ปีที่ 74, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า E417-E425
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Prediction of frozen food properties during freezing using product composition. ", Journal of Food Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 254-263

Conference

การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 30
2019 exThananpat Chareuansumrit, exSucha Thongkorn, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Non-aeration and aeration malting process on amylase activity in rice malt", The 31 annual meeting of the Thai society for Biotechnology and international conference, 10 - 11 พฤศจิกายน 2019
2016 exZahoor Uddin, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Colored time-temperature indicator for fluidized-bed drying time indication of fruits: Pumpkin seeds", The 11th International Conference of Food Science and Technology: “Insights to Emerging Trends in Food Science and Technology” from 14-16 September 2016. Singapore, 14 - 16 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2015 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Influence of Glycerol:Sorbitol Ratios on Color Transition of a Novel NanoTiO2-based, UVA-activated, Bio-colorimetric Oxygen Indicator", The 27th IAPRI Symposium on Packaging 2015, 8 - 11 มิถุนายน 2015, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2015 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Dispersants on Particle Size and Size Dispersion of a Nanosemiconductor, and pH on Color Transition of a Novel TiO2-based,UVA-activated, Oxygen Bio-indicator", The 27th IAPRI Symposium on Packaging 2015, 8 - 11 มิถุนายน 2015, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2014 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nano-Semiconductors and Sacrificial Electron Donors on Color Transition of a Novel UV-Activated Bio-Oxygen Indicator", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, exนางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite for Monitoring Fresh Skinless Chicken Breast Quality", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Response Modelling of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2013 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Screening of Naturally-Derived pH Dyes from Plant Extract Powders as Colorimetric Bio-Indicator and Possible Application in Intelligent Packaging", The 26th IAPRI Symposium on Packaging 2013, 10 - 13 มิถุนายน 2013, เอสโป สาธารณรัฐฟินแลนด์
2013 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of UV-Light and Temperature on Color Transition of Anthocyanin and Possible-Application of Time-Temperature Indicator", The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Kit L. Yam, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Moisture Content and Temperature on Rancidity Reaction of Milk Powder Formula", The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite Embedded in Poly(vinyl alcohol) Films for Time-Temperature Indicator", The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exAtchariya Nopwinyuwond, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Formation of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite as a Colorimetric Indicator: Effect of Time and Temperature", Packaging Association Conference 2013 (PAC), 29-31 MAY 2013, Korea, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Frozen Quality Improvement for Traditional Thai Fresh Fruit Products: Case Study of Mango.", KoSFoST 2013 conference, 28-30 Aug 2013. Korea., 28 - 30 สิงหาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exAtchareeya Nopwinyuwong, exThiti Kaisonea, exPran Hanthanon, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effects of nanoparticle concentration and plasticizer type on colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator.", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, 18 - 21 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSurachai Khankaew, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effect of Temperature on Color Transition of Anthocyanin and Possible- Application of Time-Temperature Indicator", ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, Max Atria สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exเกศิรินทร์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Antilisterial effect of nisin applied by vacuum impregnation to collagen casing", 13th ASEAN Food Conference: Meeting Future Food Demands: Security and Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of casing impregnation with chitosan", 13th ASEAN Food Conference: Meeting Future Food Demands: Security and Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "A Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness to Indicate Shelf Life of Oxygen-Sensitive Dairy Products", The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2012 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Shelf Life Prediction of Packaged Cassava-Flour-based Baked Product using Empirical Models and Activation Energy", The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2012 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Response Modeling for Polydiacetylene/Silica Nanocomposite as Time-Temperature Indicator", The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2012 exนางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2011 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2011, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Polydiacetylene Vesicle and Amphiphilic Polymeras Time-Temperature Indicator", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications 2011 (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Formation of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite as Colorimetric Indicator: Time and Temperature", The 2nd International Smposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP2011), 27 - 29 ตุลาคม 2011, ปูซาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2010 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Shelf Life Prediction of Packaged Cassava-Flour-Based Baked Product by Using Empirical Models and Activation Energy for Water Vapor Permeability of Oriented Polypropylene Film", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 16 ตุลาคม 2010, เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Effective molecular weights of minerals and acids/bases for frozen food property prediction. ", Conference of Food Engineering, 6 เมษายน 2009, Columbus โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2008 exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Activation Energy for Water Vapor Permeability of Polyolefin Films and Application to Predict Shelf Life of Moisture-Sensitive Thai Cookies", The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Unfrozen-water-fraction-based approach for frozen food quality prediction. ", The 5th Taiwan-Thailand Bilateral Conference on Agriculture for Improving Human Life: The International Collaboration on Tropical Agriculture , 7 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, "Texture of glassy tapioca-flour-based baked product as a function of moisture content", 10th ISOPOW 2007, 3 - 6 กันยายน 2007
2007 exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Moisture Sorption Characteristics of Thai Cookies", The 10th ASEAN Food Conference, 21 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 3
2013 exภาวิณี วามนตรี, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบลมเป่าปะทะไอพ่นสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)", Proceedings of the 51th Kasetsart University Annual Conference 2556, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน้ำฝน ปราการสมบัติ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความชื้นและรูปร่างก้อนกากส้มต่อการเจริญของ Lentinus polychrous Lev. บนกากส้ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววันวิสา ศรีวิมล, "Jet Impingement Freezing for Frozen Ripe Mango (cv. Nam Dok Mai)", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480920]