ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2022 exPatthama Hirunyophat, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exWitoon Prinyawiwatkul, "Selected physicochemical properties and sensory acceptability as affected by addition of lecithin and calcium carbonate in extruded breakfast cereals made with silkworm pupae powder and rice flour", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 631-642
2022 exSae-Lao, W., inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirichakwal, P.P., "Consumption of Lutein and Zeaxanthin and Its Relation to the Level of Macular Pigment Optical Density in Thai Subjects", Journal of Nutrition and Metabolism, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMehraj Ahmad, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRangsita Chunhom, exEuaphorn Jaraspermsuk, exAkkarapol Chaisri, exRujira Kiwwongngam, exSiriluk Wuttimongkolkul, exSomsri Charoenkiatkul, "Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushrooms", Journal of Food Composition and Analysis, ปีที่ 105, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 104226
2022 exWipada Sae-Lao, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapaisri P Sirichakwal, exSudarat Yaisawang, exSukanya Kom-on, "Macular pigment optical density in a Thai sample", Expert Review of Ophthalmology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 153-160
2022 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, "ความไม่มั่นคงทางอาหารในนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", Asia-Pacific Journal of Public Health, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2-3, มีนาคม 2022, หน้า 276-278
2022 exLaleewan Tajasuwan, exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exThanaporn Rungruang, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPinidphon Prombutara, exChawanphat Muangnoi, exAurawan Kringkasemsee Kettawan, "Inhibitory Effect of Dietary Defatted Rice Bran in an AOM/DSS-Induced Colitis-Associated Colorectal Cancer Experimental Animal Model", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2022, หน้า 3488-3488
Publish Year National Journal 6
2022 exนายอชิรญาณ์ รงค์ทอง, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีบเสริมแคลเซียมจากผงเปลือกไข่ไก่", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 57-69
2022 exนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, exผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันสำปะหลังในการผลิตแฮชบราวน์แช่แข็งปลอดกลูเตนจากมันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022
2022 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพดและวิธีการแยกเส้นใย ต่อองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเปลือกข้าวโพด", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 197-212
2022 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inนางพัชรี อำรุง, exชิษณุพงศ์ ประทุม, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "ปริมาณสารอัลฟ่าอะไมริน (a-amyrin) ในสารสกัดจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata L.) ที่สกัดด้วยเอทานอลและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 91-105
2022 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชมณี ยืนยงพุทธกาล, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันสาปะหลังต่อคุณภาพของแฮชบราวน์แช่แข็งปลอดกลูเตนจากมันสาปะหลังพันธุ์ห้านาที", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1812-1831
2022 exสิปนนท์ ชายแก้ว, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรชัย สินสุวรรณ, "ผลของวิธีการสกัดด้วยความร้อน กรด และเอนไซม์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสของน้ำเชื่อมลองกอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 63-79

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 exนายภูธดล รัตนพรนภัส, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติกำจร อินตานิ, อาจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Development of Agricultural Residues-Based paper for Cricket Shelter", THE 15th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 23nd TSAE NATIONAL CONFERENCE, 18 - 19 สิงหาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exญาณิศา พิลาดี, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของน้ำยาซักผ้าโดยใช้อัตราส่วนสารลดแรงตึงผิวแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exประกายมาศ กำแพงแก้ว, inดร.ศรัญญา ศรีโยธิน, อาจารย์, "ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อคุณภาพชีวิตครอบครัวเปราะบาง", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา, 1 กรกฎาคม 2022, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03]