ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (34 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (34 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (34 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

Publish Year International Journal 6
2023 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuenyongputtakal, W., "Consumer Acceptance and Effect of Replacement of Potato with Thai Sweet Cassava in Frozen Hash Brown", Journal of Culinary Science and Technology, มกราคม 2023
2023 exMarisa Yamsaray, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Yield and nutritional properties of improved red pericarp Thai rice varieties", ScienceAsia, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 155-160
2023 inดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า, อาจารย์, inดร.วิภูษณะ ศุภนคร, อาจารย์, "The Transfer of Knowledge and Design to Create Added Value of Products from Reed", Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 65-73
2023 inดร.วิภูษณะ ศุภนคร, อาจารย์, inดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า, อาจารย์, "The Way to Create added Value through the Process of Art, Abstract Painting Case Study of Phakhaoma", Journal of Multidisciplinary in Social Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 45-54
2023 exWibowo, A., exFajrih, N., exPanpipat, W., inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuhardi, exChaijan, Manat, "The Effects of Oxidation on the Physicochemical Properties of Semitendinosus and Vastus Lateralis Muscles from Thai Native Cattle (Bos indicus)", International Journal of Veterinary Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2023, หน้า 838-846
2023 exJaingamdee, P., inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "New Natural Blue Dye from Water Jasmine (Wrightia Religiosa Benth.) for Silk", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2023
Publish Year National Journal 12
2023 exรตนพร บรรทัด, exเพ็ญนภา ลิ่มวัน, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดวงกมล แสงธีรกิจ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำชนิดแท่งเพื่อสุขภาพ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 74-90
2023 exมนัสนันท์ ธีระเกียรติกำจร, exจิรวิทย์ กาญจนลักษณ์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exพราวตา จันทโร, "ผลของแป้งข้าวกล้องงอกและอินูลินต่อคุณภาพของแป้งต็อกโบกี", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 67-76
2023 exตวงรัตน์ สนนาค, exรวิสรา ชื่นประไพ, exดวงกมล แสงธีรกิจ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและกัวร์กัมต่อคุณภาพของเม็ดไข่มุกจากการใช้แป้งข้าวกล้องงอกและแป้งข้าวเหนียวดำงอกทดแทนแป้งมันสำปะหลัง", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 14-26
2023 exกัณฐิกา แสงสายัณห์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, exศรชัย สินสุวรรณ, "ผลของแป้งจากข้าวหอมนิลโม่แห้ง โม่เปียก และเอ็กซ์ทรูดต่อคุณภาพของบราวนี่ปราศจากกลูเตน", PBRU Science Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 70-84
2023 inนายธีระ สมหวัง, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 18-28
2023 exศุทธวดี เววา, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะการย้อมต่อสีและความคงทนของสีด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยโคลนจากจังหวัดชัยภูมิ", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 15, ฉบับที่ 29, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-10
2023 exน.ส.มนฤทัย ศรีทองเกิด, exอมร โอวาทวรกิจ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant, Antidiabetic and Antiproliferative Activities of Juice Extract and ResiduePowder from Karanda (Carissa carandas) Linn.", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 9-16
2023 exนางอาภัสรา แสงนาค, exน.ส.ธนัชชา กุญแจทอง, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Boiling and Steaming Time on Physicochemical Properties of Unripe Banana Pulp and Flour", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1-9
2023 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, exNuntaporn Chanpurk, exWarittha Satnako, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิมพ์อร สุขแล้ว, อาจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWantanee Kriengsinyos, "การพัฒนาสูตรขนมทองม้วนโปรตีนต่ำจากแป้งสตาร์ชถั่วเขียวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(ก่อนล้างไต)ระยะที่ 3-5", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 16-25
2023 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inนางพัชรี อำรุง, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, exชิษณุพงศ์ ประทุม, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Community Supported Agriculture (CSA) - the selective way of life for unemployed persons affected by the pandemic of Covid-19", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 103-116
2023 exน.ส.ศุทธวดี เววา, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะการย้อมต่อค่าสีและความคงทนของสีด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยโคลนจากจังหวัดขอนแก่น", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 67-76
2023 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, exนันทพร จั่นเผือก, exวริษฐา สัตนาโค, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิมพ์อร สุขแล้ว, อาจารย์, exศิริพร เรียบร้อย คิม, exวันทนีย์ เกรียงสินยศ, "การพัฒนาสูตรขนมทองม้วนโปรตีนต ่าจากแป้งสตาร์ชถั่วเขียวส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(ก่อนล้างไต)ระยะที่ 3-", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 16-25

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2023 exนายทศพร ธีรวงศ์กาญจนา, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเปลือกกล้วยน้ำว้าต่างสายพันธุ์ และความเข้มข้นของสารสกัดต่อปริมาณ สารแทนนิน และการยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั่งที่ 14, 19 พฤษภาคม 2023, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2023 exปิยะพร ผุยปุ้ย เสาวรัติธาดา, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อติกร ปัญญา, "ความกังวลด้านสุขภาพของการบริโภคนมข้นหวาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exน.ส.หทัยภัทร ตรีธันวา, exผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความหนืดของฟลาวร์จากมันจาวพร้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 27 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายนราธิป อุปไชย , inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อาภัสรา แสงนาค, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวร์มันสำปะหลังสายพันธุ์ห้านาที", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 exน.ส.หทัยรัตน์ แซ่ตั้ง, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพของเส้นบะหมี่ด่างปราศจากกลูเตนจากแป้งมันสาปะหลัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03]