ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2021

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2021 exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitation, Absorption and Tissue Distribution of Coenzyme Q10 from Pak-wanban (sauropus androgynous L. Merr.) Leaf and Its Antioxidant Activities", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 6774-1-10
2021 exJunthanee Teravecharoenchai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough Grain", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 exPatthama Hirunyophat, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exWitoon Prinyawiwatkul, "Selected nutritional quality and physicochemical properties of silkworm pupae (frozen or powdered) from two species", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 3578-3587
2021 exRola A Jalloun, inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, "Comparison of Diet Quality among Female Students with Different Majors at Taibah University", Nutrition and Health, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 133-140
2021 exUthaiwan Suttisansanee, ex Parunya Thiyajai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhanitha Wongwathanarat, exKanchana Pruesapan, exSomsri Charoenkiatkul, exPiya Temviriyanukul, "Phytochemicals and In Vitro Bioactivities of Aqueous Ethanolic Extracts from Common Vegetables in Thai Food", plants, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-18
2021 exNichakool, B., inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPootang-On, Y., exTechakriengkrai, W., inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A study about Brahmi (Bacopa monnieri) preparation steps on its Saponin quantity", Trends in Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2021
Publish Year National Journal 6
2021 exภาวิตา จินตนานฤมิตร, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของไบโอแคลเซียมจากก้างปลาทูน่าโดยวิธีการสกัด", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 22-29
2021 exนิภาพร กุลณา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดพองกรอบใยอาหารสูงจากแป้งข้าวสินเหล็ก แป้งข้าวฟ่างดำ และอินูลิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 327-340
2021 exจินตนา เชื้อนพรัตน์, exวรายศ เจริญยิ่ง, exดวงกมล แสงธีรกิจ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวตา จันทโร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดไทยกรอบชนิดแท่ง", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 156-166
2021 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพดและวิธีการแยกเส้นใย ต่อสมบัติทางเคมีและสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยเปลือกข้าวโพด", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13, ฉบับที่ 26, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 92-107
2021 exนายภูริวัจน์ มณีโชติ, exรศ.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Sweet Cassava Flour and Rice Flour on Physical Properties and Sensory Evaluation of Gluten-Free Takoyaki Product", ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 27-35
2021 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ นันทศาล, "ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้ายตกแต่งสะท้อนน้ำของสตรีวัยผู้ใหญ่", วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 63-77

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, "Food Insecurity Situation among Kasetsart University Students, Thailand", 52 nd Asia-Pasific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference, 26 - 28 ตุลาคม 2021, Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2021 exนายอัครภร ชัยศรี, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exรศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์, exนางสาวเอื้อพร จรัสเพิ่มสุข, exนางสาวรังสิตา จันทร์หอม, exนางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชกุล, "ผลของการได้รับรำข้าวสกัดน้ำมันในขนาดสูงต่อการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันในตับของหนูทดลอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12, 15 มกราคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exนวรัตน์ ฐานกิตติคุณ, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยแป้งถั่วขาวต่อสมบัติทางกายภาพ ประสาทสัมผัส และฤทธิ์การยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2021]