ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2019

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

Publish Year International Journal 5
2019 exChompunutch Thiabmak, exAsst. Prof. Dr. Chodsana Sriket, exDr. Suthasinee Yarnpakdee, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsst. Prof. Dr. Sithipong Nalinanon, "Autolysis of Clown Featherback (Chitala ornata) Muscle", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 80-93
2019 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exประไพศรี ศิริจักรวาล, exภฤศ หาญอุตสาหะ, "Impact of Self-Learning Nutrition Education on Improving Awareness and Knowledge of Age-Related Macular Degeneration, and the Role of Lutein/Zeaxanthin in Eye Health", Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2019, หน้า 1-17
2019 exChayaratanasin, P., exCaobi, A., exSuparpprom, C., exSaenset, S., inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuanpairintr, N., exBarbieri, M.A., exAdisakwattana, S., "Clitoria ternatea Flower Petal Extract Inhibits Adipogenesis and Lipid Accumulation in 3T3-L1 Preadipocytes by Downregulating Adipogenic Gene Expression", Molecules, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019
2019 exChusak, C, exYing, JAY, exZhien, JL, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHenry, CJ, exNgamukote, S, exAdisakwattana, S, "Impact of Clitoria ternatea (butterfly pea) flower on in vitro starch digestibility, texture and sensory attributes of cooked rice using domestic cooking methods", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 295, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 646-652
2019 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnil Kumar Anal, "Effects of Lintnerization, Autoclaving, and Freeze-Thaw Treatments on Resistant Starch Formation and Functional Properties of Pathumthani 80 Rice Starch", Foods, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-19
Publish Year National Journal 17
2019 exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก, "ผลของโปสเตอร์โภชนศึกษาเรื่องอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพื่อสุขภาพสายตาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ", วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 119-131
2019 exสาธิต เมืองสมบูรณ์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, "ผลของตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก.", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 284-301
2019 exภคพร ปางพุฒิพงษ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรูญศรี ชูศักดิ์, exสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลจากการปรุงประกอบอาหารและการย่อยอาหารในหลอดทดลองต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชจากป่าชุมชน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 263-273
2019 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 4-19
2019 inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้สูงอายุหญิงไทยที่มีต่อแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 73-91
2019 exชมนาถ ชื่นฉ่ำ, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, exวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร, "การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อุขภาพสำหรับวัยรุ่น", วารารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 200-213
2019 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "ไขเคลือบผลไม้ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากไขมันที่แยกได้จากน้าเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ามันปาล์ม", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 366-385
2019 inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลวดลายและรูปแบบผ้าทอลาวครั่ง", วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 35-45
2019 exPrassanee Tibbiyam, exManat Chaijan , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, "Proteolysis and Lipid Oxidation during ‘Mu Som’ Fermentation as Affected by Different Ratios of White and Black Glutinous Rice", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 50-64
2019 exจักรกฤษณ์ ทองคำ, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, "คุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผงชาใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 119-127
2019 exดวงกมล แสงธีรกิจ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐิรา อ่อนน้อม, exสรวิศ แจ่มจำรูญ, "ผลของระยะเวลาการลวกและการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของพริกไทยอ่อนแห้ง (Piper nigrum Linn.)", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 623-631
2019 exนาตยา อังคนาวิน, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สตีเวียและมอลทิทอลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ การทดสอบทางประสาทสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอรเ์บทหม่อน", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-12
2019 inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“เฮมพ์” นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน", วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019
2019 exนางสาวธนิสร รัตนยัง, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก, "พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการเกินและอ้วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครปฐม", วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 132-143
2019 exอรนลิน อินทร์แก้ว, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและสารอาหารในเนื้อปลานิล ที่ผ่านกระบวนการปรุงโดยใช้ความร้อนชื้น", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 24-36
2019 inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 58-67
2019 exนายนิรุต ขันทรี, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบพวงหรีดใช้ประโยขน์ได้", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 42-54

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2019 exApichaya Udomsinka , inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUthaiwan Suttisansanee, exRungrat Chamchan , exSitima Jittinandana, exChanakan Chemthong , exNattira On-nom, "Development of reduced fat purple sweet potato ice cream mix powder", International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts , 27 - 30 มีนาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 exSupatcha Srisungwan, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUthaiwan Suttisunsanee , exSitima Jittinandana, exRungrat Chamchan , exChanakan Chemthong , exNattira On-nom, "Development of reduced-sodium seasoning powder using yeast extract", International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts , 27 - 30 มีนาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 exน.ส.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Frozen Hash Brown from Hanatee Sweet Cassava", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exอภิสมา บรรเลงเสนาะ, "ผลของกรรมวิธีที่แตกต่างต่อคุณภาพทางกายภาพของลอดช่องไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562, 1 กุมภาพันธ์ 2019
Publish Year National Conference 7
2019 exวชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้งข้าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวเสมอขวัญ คัมภีระ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาหารขบเคี้ยวจากดอกโสนเคลือบน้ำพริกตาแดง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exภาพิมล ประจงพันธ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้าที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนายนิกร สุวรรณโชติ, exผศ.ดร.อาภัสรา แสงนาค, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและเวลาการอบและการย่างของกล้วยน้ำว้าห่ามต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exน.ส.กิตติยา ไชยฉิม, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยวิธีการเกิดรีโทเกรเดชันต่อปริมาณของสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSirichanut Thongsew, exAtikorn Panya, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF JIAOGULAN ON HEXANAL CONTENT IN SAI-UA (NORTHERN STYLE HERBAL-PORK SAUSAGE)", The 45th on Congress of Science and Technology of Thailand, 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนัฎฐา วันสาสืบ, "ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2019 inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์มันบดจากมันสำปะหลังบดแห้งและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2019]