ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2016

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2016 exนางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล, exรศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of setting conditions on proteolysis and gelling properties ofspotted featherback (Chitala ornata) muscle", LWT-Food Science and Technology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 318-323
2016 exOn-nom, N, exNualkaekul, S, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitithamyoung, A, exMurtaza, M.A, "Development of a fat reduced cheese shake biscuit from germinatedHomnin brown rice flour", International Food Research Journal , ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 475-481
2016 exPrawta Chantaro, exSuphannikar Sribuathong, exRatchenee Chareon, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pre-treatment conditions affect quality and sensory acceptability of dried osmotic dehydrated coconut", International Food Research Journal , ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 1453-1458
2016 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, "Anti-fibrotic and anti-inflammatory effects of parboiled germinated brown rice (Oryza sativa ‘KDML 105’) in rats with induced liver fibrosis", Journal of Functional Foods, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 363-372
Publish Year National Journal 12
2016 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016
2016 inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, "การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักออกแบบ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการย้อมสีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม", วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 54-62
2016 exกชกร สกุลบริสุทธิ์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-11
2016 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการตกแต่งสำเร็จผ้าไหมด้วยสารละลายกรดอะซิติก", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 14-27
2016 exน.ส.กนกวรรณ ทองเกียว, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.จุฑาพร เนียมวงษ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนิสิตระดับปริญญาตรี", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016
2016 exพิมลนาฎ วิธุรัติ, exลี่ลี อิงศรีสว่าง, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการกินอาหาร และภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยสวนดุสิต , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 59-74
2016 exพราวตา จันทโร, exสุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง, exรัชนี เจริญ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสและอุณหภูมิในการแช่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 75-87
2016 exกชกร สกุลบริสุทธิ์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารช่วยติดที่มีต่อสีและความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีเขียวธรรมชาติ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 5-15
2016 exจันทิรา ชาติพาณิชย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าหิ้วจากผ้าไหมอีรี่", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 16-25
2016 exนุชนาถ มีพันธ์, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "การย้อมผ้าไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเหง้ากระชายดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 26-35
2016 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอคิราภ์ ลือขจรชัย, "การศึกษาชนิดของรำข้าวที่มีผลต่อคุณภาพของโดนัท", วารสารวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 25-35
2016 exสุชญา พ้นภัย, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 48-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, exอดิเรก วังแสง, exปัณณศรณ์ นิลโนรี, exน้ำทิพย์ ทองนาค, "Cassava Breeding for Low Cyanogenic Potential in Thailand", World Congress on Root and Tuber Crops, 18 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2016, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exAri Wibowo, ex Panumas Somjid, exWorawan Panpipat, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , "EFFECT OF PHOSPHATE REPLACER ON PHYSICOCHEMICALPROPERTIES OF BEEF", 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14 - 19 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2016 exญาณี พุ่มเจริญ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและการยอมรับขนมขบเคี้ยวจากลูกเดือยปรุงรสสมุนไพร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายบุญนำ พัชรปิยะกุล, อาจารย์, inนายสถาพร ประดิษฐพงษ์, อาจารย์, inนางพีรานุช เลิศวัฒนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์, exพิพัฒน์ ชูจันทร์, "การย้อมสีกระดาษสาด้วยสีธรรมชาติจากดิน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗, 25 - 26 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนางสาวชนิกาญจน์ เนียมสอน, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "SOME CHARACTERISTICS AND ACCEPTABILITY OF CREAM SALAD DRESSING ADDEDWITH DRIED-ROSELLE CALYCES", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายสุชิณ คเณสุข, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ , "EFFECTS OF SUGARS ON SOME CHARACTERISTICS AND ACCEPTABILITY OFFRIED SWEET-PORK", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวศศิธร ไข่แก้ว, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ , inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงโปรตีนกล้ามเนื้อระหว่างการหมักกุ้งส้มที่มีการเติมกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum D6SM3", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาประจำ ปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exวชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวเหนียวลืมผัวงอกจากระยะเวลาการงอกและระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือกแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่14 เกษตรและสุขภาพ (Agriculture and Health), 1 - 2 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exปรียาฉัตร สังข์พระกร, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการท าแห้งและเวลาในการท าให้พองตัวด้วยเตาอบไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวพองและการใช้ประโยชน์ส าหรับการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งรสลาบ", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่14 เกษตรและสุขภาพ(Agriculture and Health), 1 - 2 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exนายกฤษณธร สาเอี่ยม, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันบดจากมันสาปะหลัง", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, 1 - 2 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2016]