ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2012

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2012 exJonathan H. Chan, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Web-Based Decision Support System for School Meal Planning", International Journal of Information Systems and Social Change, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 10-21
2012 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 345-355
Publish Year National Journal 4
2012 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "สีธรรมชาติ: ความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเชิงอนุรักษ์", วารสารคหเศรษฐศาตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 63-65
2012 inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, exสุณิสา กมุกะมกุล, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การย้อมไหมด้วยสีรีแอคทีฟโดยใช้เครื่องย้อมใจด้าย มก.3", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 13-19
2012 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exมาณวิกา ศรีแผ้ว, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อเบาะที่นอนสุนัขจากผ้าปูที่นอนใช้แล้ว", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 35-42
2012 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, exทัศนวลัย คำนวณสิน, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การย้อมไหมด้วยสีแอสิดโดยใช้เครื่องย้อมไจด้าย มก.3", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 20-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, exศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล, "Composition and Thermal Stability of Spotted Featherback(Chitala ornata) Muscle Proteins", International Conference on Food and Applied Bioscience , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี, exดร.ปนิดา บรรจงสินสิริ, "Effect of Nitrogen Gas-Flush Packaging 1 on Storage Stability of Crispy Mushroom Sheet", The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2012 exนางสาวปาริชาติ เสียมไหม, exนายกรวิทย์ สักแกแก้ว, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวศศิธร เรืองโรจน์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exแสงแข สพันธุพงศ์ , inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย. น้อย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exชนิรัตน์ สำเร็จ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายอนุสรณ์ ทองใหญ่ , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ , inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และประสาทสัมผัสระหว่างการหมักข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายจักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ, exนางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี , "ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของนํ้ายากะทิเห็ด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทรัตน์ อิ่มสมบัติ, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตำรับขนมอาลัวลดพลังงานโดยใช้สารทดแทนความหวาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555, 30 - 31 สิงหาคม 2012, หนองคาย ประเทศไทย
2012 exนางสาวเสาวนีย์ ลาดน้อย, exนางทิพากร ม่วงถึก, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, exนางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NUTRITIONAL QUALITY AND ACCEPTABILITY OF HEALTHY INDIANOYSTER MUSHROOM CAKE", The 38th congress on science and technology of Thailand (STT38) , 17 - 19 ตุลาคม 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exLalita Klabbankao, exPiyawan Techasirinukun, exSikares Kongkeaw, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "CHARACTERISTICS AND ACCEPTANCE OF MED-KANOON (A THAIDESSERT) AS INFLUENCED BY DIFFERENT RATIOS OF MUNG BEAN ANDNAVY BEAN", The 38th congress on science and technology of Thailand , 17 - 19 ตุลาคม 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส.กฤษชนก ศุขเกษม , inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณนํ้าที่ใช้ในการหุงข้าวเหนียวดำต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและปริมาณแอนโทไซยานิน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , 23 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2012]