ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (35 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (35 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (35 คน)
ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

Publish Year International Journal 2
2023 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuenyongputtakal, W., "Consumer Acceptance and Effect of Replacement of Potato with Thai Sweet Cassava in Frozen Hash Brown", Journal of Culinary Science and Technology, มกราคม 2023
2023 exMarisa Yamsaray, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Yield and nutritional properties of improved red pericarp Thai rice varieties", ScienceAsia, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 155-160
Publish Year National Journal 1
2023 exรตนพร บรรทัด, exเพ็ญนภา ลิ่มวัน, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงกมล แสงธีรกิจ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำชนิดแท่งเพื่อสุขภาพ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 74-90

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2023 exนายทศพร ธีรวงศ์กาญจนา, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเปลือกกล้วยน้ำว้าต่างสายพันธุ์ และความเข้มข้นของสารสกัดต่อปริมาณ สารแทนนิน และการยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั่งที่ 14, 19 พฤษภาคม 2023, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2023]