Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  amyloseBlack Glutinous Ricecellulasecellulolitic bacteriaFood insecurityLipid OxidationMu Somnutritional statusoil palm mealphytasephytatePhytic acidplant sterolProteolysisstarchSWOT analysisthermotolerant bacteriaundergraduate studentsupland riceเแอลฟาแอมิเลสกรดคาเฟอิกกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระบวนการทำนำมันให้บริสุทธิ์กล้วยกลูโคโนเดลต้าแลกโตนกากเมล็ดอัลมอนด์การกรองการกระเทาะเปลือกการต้านอนุมูลอิสระข้าวไร่ข้าวไร่ หางข้าวคลอเรสเตอรอลความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณสมบัติทางกายภาพเควอซิตินแคมเฟอรอลเชอร์เบทซอสเข้มข้นซีแซนทีนเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเตาอบไมโครเวฟทานตะวันทานตะวัน เศรษฐกิจพอเพียง ความเข็มแข็งของชุมชนทำนตะวันน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นน้ำมันพืชสำหรับบริโภคเบตากลูแคนแบคทีเรียแลกติกแบบประเมินอาหารแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ผงชาใบหม่อนผลพลอยได้จากทานตะวันผลิตภัณฑ์อาหารว่างผู้บริโภคผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้านผู้สูงอายุติดสังคมพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคแพะนมแพะเนื้อฟลาโวนอยด์ภาวะโภชนาการโภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวมอลทิทอลมาการองเมล็ดทานตะวันแร่ธาตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลูทีนไลเปสวัยรุ่นสตีเวียสถานีวิจัยสมบัติทางประสาทสัมผัสสารพฤกษเคมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนเห็ดพื้นบ้านเห็ดหอมอัลมอนด์อาหารกลางวันอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง อาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารพร้อมบริโภคอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์อาหารสุขภาพอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติกอาหารุขภาพเอนไซม์แอนโทไซยานินแอลฟากลูโคซิเดส

  Interest

  โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องอื่นๆ ชั้น อื่นๆ อาคารอื่นๆ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (94)