ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

antioxidantAntioxidant activitycarbon tetrachloridechitosancotton fabricfermentationFood Safetyglucono-delta-lactoneNative TextilesParboiled germinated brown ricephysical propertiesPreference MappingPrincipal Component AnalysisRice crackerRoyal Projectsom-fugSweet cassavaThai SilkThai wisdomกระดาษสากระบวนการคิดกระเป๋าการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการยอมรับการศึกษาปฐมวัยครูปฐมวัยครูภูมิปัญญาความแข็งแรงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อาหความพึงพอใจคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเครื่องแบบโครงการหลวงดอกไม้ประดิษฐ์ดัชนีความขาวเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไทดำบ้านบางแคเปลือกข้าวโพดผ้ามัดย้อมผ้าไหมผ้าไหมปั่นผู้บริโภคผู้ปกครองผู้สูงอายุผู้สูงอายุหญิงผู้สูงอายุหญิงไทยผู้สูงอายูหญิงแผ่นซึมซับกางเกงผ้าอ้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่แผ่นแป้งพิชซ่าแช่แข็งและแป้งผสมสำหรับทำทแผนภาพความชอบ (Preferrence Mapping)ไผ่พฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)พัฒนาการครอบครัวและเด็กพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพัฒนาสูตรพันธุ์ข้าวโพดพิษวิทยาอาหารพืชให้สีโพรไบโอติกฟองภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภูมิปัญญาไทยมันสำปะหลังชนิดหวานมาตรฐานอาหารมูสย้อมสีโยเกิร์ตใยอาหารสูงโรคอ้วนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรศักยภาพศิลปหัตถกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนสมรรถนะสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)เสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำเห็ดพื้นบ้านไหมอีรี่อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพ

Executives

รองคณบดี

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 30 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 276 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 139 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 137 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)