ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

antioxidantAntioxidant activitycarbon tetrachloridechitosanCotton FabricfermentationFood insecurityFood Safetyglucono-delta-lactoneNative Textilesnutritional statusParboiled germinated brown ricephysical propertiesPreference MappingPrincipal Component AnalysisRice crackerRoyal ProjectSom-fugSweet cassavaThai SilkThai Wisdomundergraduate studentsกระดาษสากระบวนการคิดกระเป๋าการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการยอมรับการศึกษาปฐมวัยขนมไทยครูปฐมวัยครูภูมิปัญญาความแข็งแรงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อาหความพึงพอใจคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเครื่องแบบโครงการหลวงชั้นเปลือกข้าวโพดดอกไม้ประดิษฐ์ดัชนีความขาวเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไทดำบ้านบางแคเปลือกข้าวโพดโปรตีนผ้ามัดย้อมผ้าไหมพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)พัฒนาการครอบครัวและเด็กพันธุ์ข้าวโพดภาคใต้ภูมิปัญญาไทยมันสำปะหลังชนิดหวานโรคอ้วนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวิธีการแยกเส้นใยศักยภาพศิลปหัตถกรรม เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจหมุนเวียนสตรีวัยผู้ใหญ่สถานการณ์โควิดสถานีวิจัยสถาปัตยกรรมสมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหารสมบัติทางกายภาพของเส้นใยสมบัติทางเคมีของเส้นใยสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยสมรรถนะสาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาคหกรรมศาสตรศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ผลไม้สารต้านออกซิเดชัน สารประกอบฟีนอลิครวมสารละลายกรดอะซิติกสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)สิ่งแวดล้อมสีธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำเห็ดพื้นบ้านไหมอีรี่อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอาหารและโภชนาการอาหารว่างไทยอาหารสุขภาพ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 30 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 169 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 143 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)