Person Image

  Education

  • วท.บ.( คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์, ไทย, 2540
  • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, ไทย, 2544
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  BagasseCadmiumCanabis sativa LChelateCircular EconomyCricket shelterDesignDyeing and WeavingEco-designEvaluationGreen MarketingGreen PracticeKey words: Silk FabricsNative textilesPhytoremediationPotentialProductsQuality Improvement Rice strawScrapsSouth ThailandStandardsTextile industryThai SilkThai wisdomthe sustainable design and development กระดาษตะไคร้กระบวนการคิดกระบวนการคิด Thinking Processกลุ่มผู้ผลิตกัญชงการตลาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าการบำบัดโดยใช้พืชการประเมินการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย้อมสีธรรมชาติการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนการออกแบบการออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design )เกษตรกรข้าวโพดไข่เค็มครูภูมิปัญญาครูภูมิปัญญา Thai Wisdom Schoความยั่งยืนควาิมคิดสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องย้อมสีกึ่งอัตโนมัติแคดเมียมงานรีไซเคิลงานหัตศิลป์ถ่านขุยมะพร้าวอัดก้อนทะลายปาล์มเปล่าบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมครามผ้ามัดย้อมผ้าไหมพลาสติกรีไซเคิลภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาไทยย้อมสีรีไซเคิลลดปัญหาขยะวัสดุก่อสร้างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวัสดุเหลือทิ้งในร้านอาหารศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษวัสดุสารคีเลตสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอพื้นเมือง Native Textilสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing )สิ่งแวดล้อมสีย้อมธรรมชาติเสื้อผ้าเสื่อพลาสติกไหมอีรี่องค์ความรู้องค์ความรู้ Body of Knowledgeอัพไซเคิลอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อมเฮมพ์

  Interest

  สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง HE 209, HE 213 ชั้น 2 อาคารสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภาควิชาคหกรรมศาสาตร์
   • ห้องภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก