Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  AbsorptionAdults and the ElderlyAge-Related Macular DegenerationAlpha-amylaseAlpha-glucosidaseAMD risk factorsAmyloseanti-cell proliferationanti-inflammationAntimicrobialAntioxidantAntioxidants and Anti-inflammationBeta-glucanBlood glucosebrainBrain inflammationCarbon tetrachloridechemopreventionCoenzyme Q10colitis-associated colorectal cancerconsumptionDefatted Rice BranDigestive enzymeDigital technologies for nutrition educationExperimental nutrition and food biochemistryGlycemic Indexhealthhealth productInflammationInsulinKDML 105Khao Dawk Mali 105Lipaselipid peroxidationLiver fibrosisLocal Thai riceluteinLutein/ZeaxanthinMacular pigmentmacular pigment opticalmacular pigment optical densityMPOD measurementMushroomNipa plam sugarNutrition EducationNutrition throughout the life cycleOxidative stressPak-wanbanParboiled germinated brown riceRiceSauropus androgynus L. Merr.Soluble dietary fibrestarchsuperoxide dismutaseTotal dietary fibreupland ricezeaxanthinเแอลฟาแอมิเลสกรดไฟติก (Phytic acid)กระตุ้นภูมิคุ้มกันการกระเทาะเปลือกการแข่งขันการต้านจุลินทรีย์การต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การอบแห้งเกษตรกรข้าวไร่ความยั่งยืนคุณสมบัติทางกายภาพโคโคนมโคเนื้อชิโซไฟลัมคอมมูนซอสเข้มข้นซีแซนทีนดัชนีน้ำตาลเด็กวัยเรียนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายน้ำผึ้งจากน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นเบตากลูแคนเบาหวานแบบประเมินอาหารแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณใบกุ่มน้ำใบชะครามใบชะมวงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันปุ๋ยอินทรีย์โปสเตอร์โภชนศึกษาผลิตภัณฑ์ทางเลือกผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้ใหญ่พฤติกรรมการรับประทานอาหารภาวะโภชนาการเห็ดพื้นบ้าน

  Interest

  Experimental nutrition and food biochemistry, Nutrition throughout the life cycle, Antioxidants and Anti-inflammation, Digital technologies for nutrition education

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Parboiled Germinated Brown Rice Protects Against CCl4-Induced Oxidative Stress and Liver Injury in RatsWunjuntuk K., Kettawan A., Charoenkiatkul S., Rungruang T.2016Journal of Medicinal Food
  19(1),pp. 15-23
  24
  2Anti-fibrotic and anti-inflammatory effects of parboiled germinated brown rice (Oryza sativa ‘KDML 105’) in rats with induced liver fibrosisWunjuntuk K., Wunjuntuk K., Kettawan A., Rungruang T., Charoenkiatkul S.2016Journal of Functional Foods
  26,pp. 363-372
  11
  3Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushroomsWunjuntuk K., Ahmad M., Techakriengkrai T., Chunhom R., Jaraspermsuk E., Chaisri A., Kiwwongngam R., Wuttimongkolkul S., Charoenkiatkul S.2022Journal of Food Composition and Analysis
  105
  6
  4Parboiled germinated brown rice decreases inflammatory cytokines levels in various regions of brain in rats induced by carbon tetrachlorideWunjuntuk K., Chareonkiatkul S., Kettawan A.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  19(2),pp. 265-279
  1
  5Quantitation, absorption and tissue distribution of coenzyme q10 from pak-wanban (Sauropus androgynus L. Merr.) leaf and its antioxidant activitiesKettawan A., Wunjuntuk K.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(1),pp. 1-10
  1
  6Consumption of Lutein and Zeaxanthin and Its Relation to the Level of Macular Pigment Optical Density in Thai SubjectsSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P.2022Journal of Nutrition and Metabolism
  2022
  0
  7Macular pigment optical density in a Thai sampleSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P., Yaisawang S., Kom-on S.2022Expert Review of Ophthalmology
  0
  8Inhibitory Effect of Dietary Defatted Rice Bran in an AOM/DSS-Induced Colitis-Associated Colorectal Cancer Experimental Animal ModelTajasuwan L., Kettawan A., Rungruang T., Wunjuntuk K., Prombutara P., Muangnoi C.2022Foods
  11(21)
  0