รางวัลภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2023

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220172016 >>
Publish Year Honor Award 1
2023 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2564 ", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Oct 27 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>