โครงการวิจัยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2022

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเจียด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง (ขอยุติสัญญาฯ) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันการมองเห็นอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คำแนะนำทางโภชนาการที่เหมาะสมด้วยระบบผู้เชียวชาญและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดต่อคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่ โดยมีการสื่อสารในครอบครัวเป็นตัวแปรส่งผ่าน/ตัวแปรปรับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2022 การประเมินพันธุ์กล้วยน้ำว้าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ‘กล้วยน้ำว้าปากช่อง KU.46’ เพื่อเป็นทางเลือกทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกล้วยน้ำว้าไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำมันอะโวคาโดมูลค่าสูงสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลและผลิตภัณฑ์อะโวคาโดแบบครบวงจร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุกกี้สุนัข Crispy Dog Treat หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0