ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2014

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaowapar Khianngam, exSomboon Tanasupawat, exYupa Pootaeng On, "Screening and identification of cellulase producing bacteria isolated from oil palm meal", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2014
2014 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐชรัฐ แพกุล, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Effects of butterfly pea extract and flower petals on sensory, physical, chemical and microbiological characteristics of sugar-free ice cream.", Asian Journal of Food and Agro-Industry , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 57-67
Publish Year National Journal 7
2014 exน.ส.อมรรัตน์ เฉลิมรัมย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบและลวดลายการตกแต่งเคหะสิ่งทอของไทดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 4-10
2014 exนายณัฐชรัฐ แพกุล, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท.", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 21-30
2014 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐชรัฐ แพกุล, exอ ดร จิราภรณ์ ทองตัน, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Nutritional Valuesof Sugar-free and Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched withSelected Herb Ingredients", KKU Res. J. , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 515-526
2014 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธพร จิระอนันต์กุล, exวรรณวิภา อังกุลดี, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับมูสชอคโกแลตที่ผลิตด้วยนมพาสเจอไรซ์ทางการค้าที่มีปริมาณไขมันแตกต่างกัน", วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 135-145
2014 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิขเรศ คงแก้ว, exรศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ , "Some Characteristics and Antioxidant Activity of Commercial Sugars Produced in Thailand", KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1-9
2014 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์, exอ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์, "ความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 38-46
2014 exปานนรี แก้ววงษ์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การทดแทนแป้งสาลีด้วยเผือกและการทดแทนไขมันด้วยอินูลินในเค็กชิฟฟอน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 11-20

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกุลวดี โมอ่อน, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chitosan Concentration on Color Fastness of Cotton Fabric Finished with Chitosan", 2014 International Conference on Life Science & Biological Engineering , 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
2014 exกฤษชนก ศุขเกษม, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อมร โอวาทวรกิจ, "Effect of Soaking Solution on Nutrition Value and Textural Properties of Cooked Black Glutinous Rice", 2014 International Conference on Life Science & Biological Engineering, 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
2014 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exPrawta Chantaro, "แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า", The International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพราวตา จันทโร, exSuphannikar Sribuathong, exRatchenee Chareon, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pre-Treatment Conditions Affect Quality and Sensory Acceptability of Dried Osmotic Dehydrated Coconut", The International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2014 exณัฐิรา อ่อนน้อม, exสวามินี นวลแขกุล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnadi Nitithamyoung, exMian Anjum Murtaza, "Development of a fat reduced cheese shake biscuitfrom germinated Homnin brown rice flour", The International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exDr.Saowapar Khianngam, exYupa Pootaeng-On, exApinya Sonloy, exJuthamat Kajorn-aroonkij, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr.Somboon Tanasupawat, "Screening and characterization of phytase-producing thermotolerant bacteria from Thai soils", The 3rd International Conference on Integration of Science and Technology 27-28 November 2014 Champasack Grand Hotel Pakse, Laos, PDR, 27 - 28 พฤศจิกายน 2014, Champasack สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 3
2014 exดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, exสวามินี นวลแขกุล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรสับปะรดกวนลดน้ำตาลโดยใช้สารทดแทนความหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 Vol. 45 No.2, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.กรรณิการ์ หลีณรงค์ธร, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "Changes in Protein, Reducing Sugar and Maillard Reaction Products duringThua – nao Fermentation", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. โศภิษฐ์ ไชยศรี, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, exรศ.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ , "Comparative Studies on Chemical Composition, Proteolysis and Chitin Characteristics ofCommercial Kung-som and Kung-jom", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2014]