ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2006

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Sei-ichi Aiba, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, "A Novel Soft and Cotton-like Chitosan-Sugar Nanoscaffold", Biopolymers, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2006, หน้า 280-288
2006 exPraneet Opanasopit, exTanasait Ngawhirunpat, exAmornrut Chaidedgumjorn, exTheerasak Rojanarata, exAuayporn Apirakaramwong, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantiga Choochottiros, exSuwabun Chirachanchai, "Incorporation of camptothecin into N-phthaloyl chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system", European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2006, หน้า 269-276
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inนายกรุง สีตะธนี, inนายจำนอง โสมกุล, "การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้", Colour Way , ปีที่ 12, ฉบับที่ 65, กรกฎาคม - สิงหาคม 2006, หน้า 23-26
2006 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบและคุณภาพเสื้อผ้า", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 13-20

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2006 exอาฒยา สันตะกุล, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาขนมอาลัวให้ได้สูตรมาตรฐาน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Education, Social Sciences, Agricultural Extension and Communication, Humanities and Home Economics, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exกฤตพร ชูเส้ง, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะและสมบัติของผงสีย้อมจากกลีบดอกดาวเรือง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวพร เมืองแก้ว, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคกลาง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2006]