ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Local Silk Dyeing in Thailand", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 74-79
2008 exJirapa Pongjanta, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 198-205
Publish Year National Journal 3
2008 exจีราพร ปสันนาการ, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 1 ที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 95-106
2008 ex นพมาศ พูลเจริญศิลป์ , inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 5-11
2008 exศิรศักดิ์ สุนทรไชย, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exประกายรัตน์ ภัทรธิติ, exปาลีรัตน์ การดี, exอินทิรา นาคนัตร์, "สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย", วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2008 inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิราภา พงษ์จันตา, "Improvement of Resistant Starch Type III Formation from High Amylose Rice Starch by Enzymatically Debranching Process", Proceedings Starch Update 2007: the 4th International Conference on Starch Technology , 6 - 7 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์สิริกิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Tsunami Impact on Children's Food and Nutrition in Thailand", 15th International Congress of Dietetics , 9 กันยายน 2008, Yokohama ญี่ปุ่น
2008 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutrition Education for Children Health Improvement in the Tsunami-affected Population", 15th International Congress of Dietetics, 9 กันยายน 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2008 exจิรภา พงษ์จันตา, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exเกื้อกุล ปิยะจอมขวัญ, "สตาร์ชที่ทนต่อเอนไซม์ (RS III) จากการดัดแปรสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงด้วยเอนไซม์พูลูลาเนส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี ธีรธรรมากร, exนพมาศ พูลเจริญศิลป์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "ภูมิปัญญาการผลิตอาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ประเภทอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2549", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2008]