ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2010

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2010 exSuppasil Maneerat, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: isolation, screening, inhibition of pathogenic bacteria", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 594-601
2010 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Thai Ethnic's clothing: Style and construction technique of blue Hmong, Karen, Yao and Black Lahu tribals", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 194-205
Publish Year National Journal 14
2010 exวีณา ทอดรอด, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียน 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 5-11
2010 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of Dyeing Machines for Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 96-109
2010 exนันทวรรณ ฉวีวรรณ์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 1-11
2010 exธนิกานต์ นับวันดี, inดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการบริโภคผักของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี", วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 1
2010 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "Thai Standard Sizes", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 34-40
2010 exอนุตตรา ตาทอง, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 18-23
2010 inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exนันทวัน ชมโฉม, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผ่นปอเปี๊ยะเสริมสาหร่ายไก่", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 33-39
2010 inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "อาหารพื้นบ้าน ข้าวเม่า", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 46-49
2010 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เสื้อผ้าชนเผ่าไทย : คุณภาพของเสื้อผ้าไทดำ ม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้า และมูเซอดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 5-17
2010 ex ปัญญรัศม์ ลือขจร, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาขนมทองม้วนสำหรับเด็กวัยเรียน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 25-33
2010 inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 5-12
2010 inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "ปรับสไตล์การกินเพื่อลดภาวะโลกร้อน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 41-43
2010 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ : แนวคิดที่น่าสนใจสำหรับนักคหกรรมศาสตร์", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 46-49
2010 exวารวิชนี ลอปกุลเกียรติ, exรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง , inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปัจจัยในการทอดต่อคุณสมบัติบางประการของขนมขบเคี้ยวที่ได้จากการทอดเพลเลต", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล?าพระนครเหนือ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 83-95

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2010 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล, exผศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, "Fermentation and physical properties of Som-fug as affected by different levels of glucono-delta-lactone", 15th IUFoST World Congress of Food Science & Technology , 22 - 26 กันยายน 2010, Cape Town อื่นๆ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bacterial contamination risk of stacked filled food trays in a school cafeteria", 5th Asian Congress of Dietetics, 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Color-taking and antioxidant properties of some herbal food colorings", 5th Asian Congress of Dietetics, 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , exSuppasil Maneerat, exThitimaporn Noonium, exSoottawat Benjakul, "EFFECT OF GLUCONO-DELTA-LACTONE ON PROPERTIESAND ACCEPTABILITY OF SOM-FUG, A THAI FERMENTEDSAUSAGE, DURING REFRIGERATED STORAGE", 1st International Congress on Food Technology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐตุรกี
2010 exJonathan H. Chan, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Web-based meal planning system for elementary school students", The 2nd International Conference IT and Business Intelligence (ITBI-10), 12 - 14 พฤศจิกายน 2010, Nagpur สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธวัฒน์ เบญจกุล, exศุภศิลป์ มณีรัตน์, "การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากกุ้งส้ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณัชฌา พันธุ์วงษ์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, "การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2010]