ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2015

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

Publish Year International Journal 4
2015 exSuantawee, Tanyawan, exWesarachanon, Krittaporn, exAnantsuphasak, Kanokphat, exDaenphetploy, Tanuch, exThien-Ngern, Sroshin, exThilavech, Thavaree, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgamukote, Sathaporn, exAdisakwattana, Sirichai, "Protein glycation inhibitory activity and antioxidant capacity of clove extract", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 3843-3850
2015 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exProfessos Dr. Witoon Prinyawiwatkul, "Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion process", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 490-496
2015 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exPrawta Chantaro, "Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker", International Food Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2015, หน้า 2091-2097
2015 exนางสาวสิขเรศ คงแก้ว, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายมนัส ชัยจันทร์ , "Comparative Studies on Chemical Composition,Phenolic Compounds and Antioxidant Activities ofBrown and White Perilla (Perilla frutescens) Seeds", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 896-906
Publish Year National Journal 4
2015 exNattira On-nom, exSawaminee Nualkaekul, exPornrat Sinchaipanit, exMian Anjum Murtaza, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Packaging Films on the Quality and Shelf Stability of Cheese Shake Biscuits made from Germinated Hom Nin Brown Rice Flour with Sugar Reduced Pineapple Paste", Journal of Science & Technology, Ubon Ratchatani University, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 89-94
2015 inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพด้านจุลชีววิทยาเพื่อการประเมินจุดควบคุมวิกฤติของการผลิตอาหารปริมาณมากในโรงอาหารมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษายำไข่ต้ม", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 141-157
2015 exกรรณิการ์ กัญจนกาญจน์, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะของใยไผ่ที่ได้จากการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 54-63
2015 exอารีรัตน์ ชินศรี, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิกำลังพลของทหารกองประจำการ กองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 41-53

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2015 exนางสาวณัฐวรา หมีนนุ้ย, exผศ.ดร.ผุสดี ตังวชรินทร์ , exProfessor Dr. Joeng Hwa Hong , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes of isoflavone aglycone content during fermentation of Thua-nao inoculated with and without Bacillus subtilis", ASEAN FOOD CONFERENCE 2015, 24 - 26 มิถุนายน 2015, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล , exมนัส ชัยจันทร์ , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Gel and sensorial properties of spotted featherback (Chitala ornata) meat as affected by different levels of chitosan addition", ASEAN FOOD CONFERENCE 2015, 24 - 26 มิถุนายน 2015, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exนางสาวประทุมแก้ว พรโพธิสถิตย์ , exนางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง, exนายสุรศักดิ์ สัจจบุตร , inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อมร โอวาทวรกิจ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่ระหว่างการผลิตเพียวเร่", FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE 2015 , 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exณัฐพงศ์ ทับทิม, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ศิริพร เรียบร้อย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, "ผลการทดแทนมันสาปะหลังบดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของมันบด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวพนิตนาฎ เกษรสุริย์วงศ์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวสำหรับไอศกรีม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” , 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
Publish Year International Copyrights 1
2015 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย", Kasetsart University, 2015

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2015]