Journal

ลักษณะของใยไผ่ที่ได้จากการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
58
3
54-63
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-