Journal

คุณภาพด้านจุลชีววิทยาเพื่อการประเมินจุดควบคุมวิกฤติของการผลิตอาหารปริมาณมากในโรงอาหารมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษายำไข่ต้ม
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (ISSN: 08571600)
31
1
141-157
มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-