ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Sei-ichi Aiba, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, "Direct chitosan nanoscaffod formation via chitin whiskers", Polymer, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2007, หน้า 393-400
Publish Year National Journal 3
2007 exนางสาวภัทราพร จุลราช, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลร้านอาหารหวานและเครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสกลนคร ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 25-28
2007 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exอรสา ปานขาว, exวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, "ทัศนะของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ", วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 9-20
2007 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์, exผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 6-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Thai Wisdom in Native Textiles: Northern Thailand.", 14th Bienial International Congress of Asian Regional Association for Home Economics-Reorienting Human Capital in Home Economics: Meeting Current and Future Challlenges., 5 - 9 สิงหาคม 2007, Eastin มาเลเซีย
Publish Year National Conference 5
2007 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารกลางวัน สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน", การประชุมวิชากาของรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา กิจกรรมนิสิต และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าไทดำ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2007]