ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, exรศ.ดร. เอกราช เกตวัลห์, "Parboiled Germinated Brown Rice Decreases Inflammatory Cytokines Levels in Various Regions of Brain in Rats Induced by Carbon Tetrachloride", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 265-279
2020 exปัทมา หิรัญโญภาส, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐิรา อ่อนน้อม, "Optimization of ratio of silkworm pupae powder to broken rice flour and of barrel temperature to develop high protein breakfast cereal using response surface methodology", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 609-616
2020 exPetchludda Chaengsee, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKuakoon Piyachomkwan, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, "Potential yield and cyanogenic glucoside content of cassava root and pasting properties of starch and flour from cassava Hanatee var. And breeding lines grown under rain-fed condition", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 237-244
Publish Year National Journal 11
2020 exนิภาพร กุลณา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลจากอัตราส่วนของแป้งข้าวสินเหล็กต่อแป้งข้าวฟ่างดำที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 419-428
2020 exศุภธิดา พิมพิสณฑ์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าสี รงควัตถุ และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้รับประทานได้กลุ่มสีแดงชมพูของไทย และการประยุกต์ใช้ในซอร์เบท์น้ำมะพร้าว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 429-442
2020 exนางสาวรังสิตา จันทร์หอม, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล, "ผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาแอมิเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดหอมในหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1241-1252
2020 exนายกรวิทย์ สักแกแก้ว, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนไขมันด้วยเพคตินจากเปลือกแก้วมังกรต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำสลัด", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 328-342
2020 exPrawta Chantaro, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment on Quality of Cassava Chips", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 154-164
2020 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพันธุ์ข้าวโพด ชั้นเปลือกข้าวโพดและวิธีการแยกเส้นใย ต่อผลผลิตและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเปลือกข้าวโพด", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 172-190
2020 exจารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการอบแห้งสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ต่อคุณภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ในข้าวเกรียบ", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 227-235
2020 exมานิสา ศรียังเล็ก, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเตรียมและการใช้กากเมล็ดอัลมอนด์อบแห้ง เพื่อการทดแทนอัลมอนด์ป่นในผลิตภัณฑ์มาการอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1572-1584
2020 exจักรกฤษณ์ ทองคำ, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, exริญ เจริญศิริ, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลในผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผงใบหม่อน", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 57-71
2020 exเอื้อพร จรัสเพิ่มสุข, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อปริมาณเบตากลูแคนและคุณลักษณะทางกายภาพของเห็ดแครงอบแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 342-349
2020 exภาวิตา จินตนานฤมิตร, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบเสริมด้วยผงไบโอแคลเซียมจากเศษก้างปลาทูน่า", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 492-501

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 exจันทนี ธีรเวชเจริญชัย, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough Grain", The 5th International Conference on Food and Applied Bioscience: Insight for Research and Industry 4.0. , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2020 exปัทมา หิรัญโญภาส, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐิรา อ่อนน้อม, "Optimization of silkworm pupae powder content and barrel temperatureto produce high protein breakfast cereal by twin screw extrusion", Proceedings of the 5th International Conference on Food and Applied Bioscience: Insight for Research and Industry 4.0. , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2020 exจารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวิลาวัลย์ แซ่อึ้ง, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สีที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, exสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล, "การพัฒนาแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณและการเปรียบเทียบกับแบบประเมินอาหารเพื่อประเมินการบริโภคลูทีนและซีแซนทีน", The 7th National Conference Nakhonratchasima College, 23 พฤษภาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exสิริอร มุลมณี, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "ผลของการใช้วัตถุดิบปรุงอาหารและอิมัลซิไฟเออร์ต่อแรงตึงผิวของน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exฑณาคุณ ธนะขว้าง, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพในการปรุงไข่ดองออนเซ็นจากไข่ไก่และไข่เป็ด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล หมอกยา, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "การศึกษาลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของจิงหรีดทองแดงลายและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามมุษย์ในศตวรรษที่ 21", 25 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exน.ส.ทิพวรรณ ทะนุ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, "การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแผ่นแป้งพิซซ่าชนิดบางกรอบจากฟลาวมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4, 4 - 5 กันยายน 2020, พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2020]