ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2009 exSetuko Nakayama, exMidori Otake, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, exจิตตินันท์ เดชะคุปต์, inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, exรัชนี ลาชโรจน์, inนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์, "Charateristics of Individual Lifestyles of Male and Females in Urban Areas in Thailand as Indicated by a Time-Use Survey", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 441-451
2009 exPhatcharaporn Wachirasiri, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exSorada Wanlapa, "The effects of banana peel preparatoins on the properties of banana peel dietary fiber concentration", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2009
Publish Year National Journal 3
2009 exจารุวรรณ เกษมสุข, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาปกสมุดบันทึกหุ้มด้วยผ้าพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 14-23
2009 exอรนุช อ่อนจันทุม, inนายสุวิทย์ รัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 24-32
2009 exศิริอร นาคแดง, inนายสุวิทย์ รัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 33-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quality Improvement of Silk Fabric Products: Lessons Learned from Academic Rendering to Selected Silk Producing Groups in Thailand ", The 15th Biennial International Congress Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) 2009 " Social Upliftment Through Human Empowerment in the Perspective of Home Economics" , 12 ธันวาคม 2009, PUNE สาธารณรัฐอินเดีย
2009 inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer Behavior in Ready to Eat Food and Fried Food in Vendor Market", SOCIAL UPLIFTMENT THROUGH HUMAN EMPOWERMENT IN THE PERSPECTIVE OF HOME ECONOMICS , 11 - 16 ธันวาคม 2009, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 7
2009 exวรารัตน์ สานนท์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exRachavadee Marleevong, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยหนักอัมพาต", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exฐิติมาพร หนูเนียม, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกลูโคโนเดลต้าแลกโตนต่อการหมักและการยอมรับของส้มฟัก", การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11, 14 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exผกาวดี เอี่ยมกำแพง, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับกุ้งส้มที่ผลิตจากกุ้งขาว", การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11, 14 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2009]