ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2013

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2013 exChonsakorn, S., inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikasemlert, C., "Physical properties of woven fabric from paper mulberry yarn", Advanced Materials Research, ปีที่ 849, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 157-161
2013 exChonsakorn, S., inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikasemlert, C., "Physical properties of yarn from paper mulberry", Advanced Materials Research, ปีที่ 849, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 366-369
Publish Year National Journal 5
2013 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exณัฐธิดา กิจเนตร, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากเส้นด้ายไหมอีรี่", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 9-17
2013 exวิรัชยา, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 30-37
2013 exน.ส.สุทิ สุขใส, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไทดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 25-32
2013 exไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา, exลี่ลี อิงศรีสว่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการผลิตไส้กรอกไข่ขาวด้วยไข่ขาวสด ไข่ขาวพาสเจอไรซ์ และไข่ขาวผงในไส้หมูและไส้คอลลาเจน. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2556 หน้า 25-34.", วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 25-34
2013 inดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์, exรศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1,2, มิถุนายน 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 154-163

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2013 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , exThanitnan Boonsrichana, exWanwipa Aungkuldee, exSuppasil Maneerat, exSoottawat Benjakul, "CHANGES DURING FERMENTATION IN PROTEOLYSIS AND ITS CONTRIBUTION TO KUNG-SOM, A THAI FERMENTED SHRIMP, CHARACTERISTICS", EuroFoodChem XVII, 7 - 10 พฤษภาคม 2013, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2013 exChonsakorn, S., inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikasemlert, C., "Physical properties of woven fabric from paper mulberry yarn", 2013 International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications, ATEMA 2013, 11 ตุลาคม 2013
2013 exChonsakorn, S., inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikasemlert, C., "Physical properties of yarn from paper mulberry", 2013 International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications, ATEMA 2013, 11 ตุลาคม 2013
2013 inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Thinking Process and Body of Knowledge in Food and Nutrition of Thai wisdom scholars for Sustainable Consevation", Home Economics Literacy: Investing in Our Future, 14 - 19 กรกฎาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 6
2013 exนางสาวนเรศ บางศิริ, exสาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "สารพฤกษเคมี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพจุลินทรีย์ในข้างกล้องและข้างสีต่างสายพันธ์ุจาก 20 จังหวัดของไทย", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ, 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exธนิกานต์ นับวันดี, exจิราภรณ์ ทองตัน, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชนิดของตัวทำละลายที่ใช้สกัดสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สีในอาหารไทย.", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 , 14 เมษายน - 21 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exรุ่งโรจน์ ตับกลาง, exอบเชย วงศ์ทอง, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว", การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ , 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวิรัชยา อินทะกันฑ์, exลี่ลี อิงศรีสว่าง, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน", การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ , 28 - 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, exนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ, "ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย", การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้, 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอุมาพร มีเดช, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดของไขมันพืชต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมดัดแปลง", การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” , 10 พฤษภาคม 2013, สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2013]