ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2018

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPumalee, T, exSanguansuk, N, exChumyen, C, exWongvasu, P, exAdisakwattana, S, exNgamukote, S, "Physicochemical, antioxidant and sensory characteristics of sponge cakes fortified with Clitoria ternatea extract", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 55, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 2881-2889
2018 exJittrakan Kraisangsri , exSitthipong NALINANON, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Yarnpakdee , exPalanivel Ganesan, "Physicochemical characteristics of glucosamine from blue swimming crab (Portunus pelagicus) shell prepared by acid hydrolysis", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 869-877
2018 exAri Wibowo, exAssoc. Prof. Dr. Worawan Panpipat, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc.Prof. Dr. Manat Chaijan, "Characteristics of Thai Native Beef Slaughtered by Traditional Halal Method", Walailak Journal of Science and Technology , ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2018, หน้า 443-453
Publish Year National Journal 10
2018 exพราวตา จันทโร, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและเวลาในการทอดต่อคุณภาพของมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบปรุงรสปาปริก้า", วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 106-117
2018 exณธษา พันธ์บัว, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Physical Properties of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Spun Yarns: the Effects of Cultivars and Stem Parts", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 44-55
2018 exสุธาสินี ศรีวิไล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐิรา อ่อนน้อม, "ผลของปริมาณผงโปรตีนไก่และสายพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดตจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงและแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2018, หน้า 109-124
2018 exจุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางเคมี และสมบัติทางเชิงกลของผ้าฝ้ายตกแต่งด้วยไคโตซาน", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 40-51
2018 exนุจิรา รัศมีไพบูลย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว: ผลของพันธุ์และระยะเวลาเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 64-76
2018 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ จัดวงษ์, exอบเชย วงศ์ทอง, "การพัฒนาสูตรขนมปังเเซนด์วิชโดยใช้รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลี", วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 123-138
2018 exนางจุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นิสิตปริญญาเอก), inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตกแต่งด้วยไคโตซาน อุณหภูมิ และระยะเวลาการย้อมสีต่อสมบัติการติดสีของผ้าฝ้าย", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 43-54
2018 exนุจิรา รัศมีไพบูลย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว : ผลของวิธีการเตรียมและระยะเวลาแช่หมักต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 73-84
2018 exสุธาสินี ศรีวิไล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวตา จันทโร, "อิทธิพลของอุณหภูมิบาร์เรลและความชื้นของตัวอย่างป้อนต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพและประสาทสัมผัสของเอกซ์ทรูเดตโปรตีนสูงจากแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 158-167
2018 exจุฑามณี แสงสว่าง, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของไขเคลือบเปลือกผลไม้ที่ผลิตจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม (TH-ENV wax) ต่อการจัดเก็บกล้วยน้ำว้าหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 255-267

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 exดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิก, exนางสาววราศรี แสงกระจ่าง, exรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional composition and glycemic potential from Southern rice cultivars: Chiang Phatthalung", The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018) "Creative Food for Future and Sustainability", 14 - 16 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPetchludda Chaengsee, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukanda Kerddee, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, "Food Safety and Consumption Quality Potentials of Cassava Lines Grown in Three Rain-Fed Plantation Areas in Thailand", The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018), 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE EFFECTS OF LAYERS OF CORN HUSKS AND FIBER EXTRACTION METHODS ON YIELDS AND PHYSICAL PROPERTIES OF CORN HUSK FIBERS", 7th International Symposium on the Fusion of Science & Technologies, 17 ธันวาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2018 exนางสาวธัญชนิต ทับสวัสดิ์, exนางสาวปวีณา ขำสงค์ , exนางสาวศรัณย์พร จุลเจิมศักดิ์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพของกลุ่มเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเปลือกข้าวโพดหวาน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวชิรพงศ์ เยาวฤทธิกร, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดและปริมาณของแป้งข้าวเหนียวลืมผัวต่อคุณภาพของขนมเทียน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพนิตตา ภาคภูมิ, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรชัย สินสุวรรณ, "การใช้อินนูลินเพื่อเป็นสารทดแทนไขมันในนํ้าสลัด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวมินตรา มูลทรัพย์, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตกแต่งผ้าเรยอนด้วยชันสนเพื่อต้านน้ำและสิ่งสกปรก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวจุฑารัตน์ รังษีวุฒิศักดิ์, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าสีและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวปภาพินท์ พานโฮม, inดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าสีและความคงทนของสีของไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นนนทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exน.ส.ธนัชชา กุญแจทอง, exผศ.ดร.อาภัสรา กุยแจทอง, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเวลาการต้มและการนึ่งกล้วยน้ำว้าห่ามต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.วัชรินทร์ สุทธิกุล, "สมบัติทางกายภาพของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลส", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 " ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " , 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาววรรณวิภา อังกุลดี , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exดร.อติกร ปัญญา, "Physicochemical and Antioxidant Properties of Different Tamarind-water Ratios and ItsApplication in Mousse", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 56th Kasetasrt University Annual Conference), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสุวรรณา เผ่ากุ่ม, exวัจนี ชีวพันธ์, "การผลิตยำกล้วยกรอบน้ำพริกเผาพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exดวงใจ เทเวลา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exศรชัย สินสุวรรณ, "การใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมในสูตรเค้กชิฟฟ่อน", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exธนิสร รัตนยัง, exประไพศรี ศิริจักรวาล, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาร ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 24 พฤศจิกายน 2018 - 25 มกราคม 2019, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exข่ายทอง ชุณหสุวรรณ, exประไพศรี ศิริจักรวาล, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรี ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 24 พฤศจิกายน 2018 - 25 มกราคม 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2018]