ผลงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปี 2017

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

Publish Year International Journal 4
2017 exนางสาวณัฐวรา หมีนนุ้ย, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ผุสดี ตังวัชรินทร์ , exProf.Dr. Jeong Hwa Hong, exผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล , exรศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, "?-glucosidase Producing Bacillus Isolated fromThua-nao, an Indigenous Fermented Soybean Foodin Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1257-1269
2017 exTwilprawat, P, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHan, K, "Structural variations generated by simian foamy virus-like (SFV) in Crocodylus siamensis", GENES & GENOMICS, ปีที่ 39, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1129-1138
2017 exAdisakwattana, S., exThilavech, T., exSompong, W., inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interaction between ascorbic acid and gallic acid in a model of fructose-mediated protein glycation and oxidation", Electronic Journal of Biotechnology, ปีที่ 27, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 32-36
2017 inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwon, O., exAdisakwattana, S., "Oxidative Stability of Cooked Pork Patties Incorporated with Clitoria ternatea Extract (Blue Pea Flower Petal) During Refrigerated Storage", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017
Publish Year National Journal 4
2017 exวริษา ศิริเวชยันต์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาพร เนียมวงษ์, exอำพร แจ่มผล, exพรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, "ผลของอาหารสุขภาพที่มีผลต่อดัชนีมวลกายของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์", วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017
2017 inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือกข้าวโพด", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 127-136
2017 inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exธนพร สุนทรจามร, exเสาวลักษณ์ พรศิล, "ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้สูงอายุหญิงบ้านบางแค", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 42-56
2017 inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Satisfaction of Elderly Thai Women Towards Reusable Diaper Pants", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 18-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2017 exอุมารี เดือนฉาย, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, exอ.ฌานิกา จันทสระ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร, exอ.ดร.เสาวภา เขียนงาม, "Comparison of amylose and starch contents between Awn seed and Awnless seed of upland rice (Oryza sativa L. var. Pae Taw Gaw Bi)at Prachuap Khiri Khan Province", Proceeding the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) Green Convergence on Chemical Frontiers, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exMr. Tayawat Sripanamnoi, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Jinwoo Kim , exAssoc.Prof. Manat Chaijan, "Effect of Commercial Yeast Levels on Physical Characteristicsand Microstructure of Home-Made Chinese Steamed Bread", ASAEAN Food Conference 2017, 14 - 17 พฤศจิกายน 2017, Ho Chi Minh
2017 exMiss Prassanee Tubbiyam, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Jinwoo Kim , exAsscoc. Prof.Dr.Manat Chaijan, "Comparative Study on Characteristics of Moo-som, a Thai StyleFermented Slice-Pork, Added with Rice and Glutinous Rice", ASEAN Food Conferecne 2017, 14 - 17 พฤศจิกายน 2017, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, exDr. Jinwoo Kim , exAssoc. Prof. Dr. Manat Chaijan, "Antioxidant Activity of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum,Thunb.) and Its Application for Salad Dressing", ASEAN Food conference 2017, 14 - 17 พฤศจิกายน 2017, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 exSutasinee Sriwilai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Extrusion Conditions on Quality of the Extrudates made from Sungyod Phatthalung Rice", The International Conference on Science and Technology 2017, 7 - 8 ธันวาคม 2017, ปทุมธานี อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความรู้ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จและน้ำมันทอดซ้ำในตลาดนัดเขตกรุงเทพมหานคร", 8th International Conference on Food Safety, Quality and Policy, 27 พฤศจิกายน 2017, Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Publish Year National Conference 8
2017 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุรีภรณ์ นวนมุสิก, exผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, "Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายธนายุต เล็กรัตน์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพของผ้ายีนฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับหินภูเขาไฟ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวภัทรานันท์ แวงวรรณ, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "แผ่นเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพิชญาณิน ตั้งวิเศษทรัพย์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณเชียงใหม่, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, exรองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exดร.ศิวพร แพงคำ, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของน้า มันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดวงศิริ ดวงแว่ว, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีกายภาพของฟลาล์วและสตาร์ชมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลส เปรียบเทียบกับสตาร์ชทางการค้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) , 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาว จารุวรรณ จันทร์โนนแซง, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเบื้องต้นของค่าความหนืดฟลาล์วและเนื้อสัมผัสของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อำเภอ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย
2017 exเสาวภา สิทธิโชคธรรม, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exรศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ฌานิกา จันทสระ, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทสไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรงค์ภู่ระหงษ์, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192017 >>
Publish Year International Patent 1
2017 inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพันทนา คำเขียว, exนายสรรพวรรธ วิทยาศัย, "", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2017
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=03&BudgetYear=2017]