โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2019 การเสริมสร้างสุขภาวะ เครือข่าย และศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เครือข่ายผู้สูงวัยไทย:โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พลังการมขับเคลื่อนสังคมไทยในทศวรรษหน้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำสงครามและเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ต้นแบบสังคมสูงวัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความสุขในยุคดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยในการจัดการผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 37 Project 14 5 0 0
2019 ซิตี้รัน: การสร้างตัวตน การบริโภค และภาวะไร้ระเบียบของชนชั้นกลาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2019 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าที่มีต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ loT เพื่อตรวจวัดและควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเพาะปลูกโดยประยุกต์การใช้งานร่วมกับ Agri Map หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การทำนายพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การประเมินผลผลิตข้าวจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 ถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2457 - 2557: ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดาRatchadamnoen Avenue and It's Transition 2457 - 2557 B.E. : ACase Study of Ratchanadda Temple's Communityแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2019 คิดเช่นเกาะกลาง: ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายนอกชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่สอง) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสำรวจบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 การลงทุนโดยตรงของจีนในอาเซียน กรณีอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขยะในแม่น้ำ ลำคลองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 เรื่องศักยภาพอาหารท้องถิ่น และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดตรัง เมืองคนช่างกิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 2 0 0
2019 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงทวินาม ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 กลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 The Role of Norms as a Solution for the Legal Problems caused by the Overlapping Subject Matters of the Provisions under Multilateral Environmental Treaties หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การตรวจจับบริเวณอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และผลลัพธ์ขององค์การ: การศึกษาเชิงประจักษ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยทางด้านการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาธรรมนูญชุมชนด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุในตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 การค้าข้าวไทยสมัยระหว่างสงครามโลก: วิกฤตและโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเตรียมความพร้อมสำหรับประชากรก่อนสูงวัยในที่ทำงาน: โปรแกรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความผาสุกทางจิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การลดวยาคติต่อผู้สูงวัยและอคติต่อเพศวิถีที่หลากหลายของผู้สูงวัยเพื่อการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 คลังความรู้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การผลักดันการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน: กลไลส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสร้างรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการสูงวัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวแบบสนับสนุนการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดเพื่อรองรับงบประมาณเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อลดปัญหาการพนัน (หวย) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 3 0 0 0
2019 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการประเมินผลการดำเนินงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี (Active Aging) ในเขตสุขภาพที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0