โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

57

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2017 ความคิดและปฏิบัติการเพื่อหวนคืนสู่ภาคเกษตร กรณีศึกษาผู้ไร้ที่ดินในเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 12 4 0 0
2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตปาล์มน้ำมันจากทะลายผลสดด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 8 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2017 นโยบายคลัสเตอร์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากับโอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษา “สิทธิผู้บริโภค” ในประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 ข้อจำกัดของทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ กรณีการส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองของสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การเปลี่ยนผ่านของกลุ่มยุวเกษตรกรไทยในช่วง 5 ทศวรรษ: กรณีศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการตลาดเกษตรกร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การจัดการท่องเที่ยววิถีไทยในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความผาสุกทางจิตใจและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กับคุณภาพชีวิตของสตรีในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การเปิดรับสื่อ ความฉลาดทางสุขภาพ และ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ‘ชาติพันธวาธิปไตย’ กับประชาธิปไตย: บทเรียนจากอิสราเอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่มที่อิสระกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 คำสอนทางการเมืองของ “ลิลิตยวนพ่าย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 กรอบความคิด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 สติ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันในครอบครัว กับ ความหมั่นเพียรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคู่สมรสในครอบครัวไทยยุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็นแหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 3 0 0
2017 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอ่ายุในสังคมชนบท: กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาและปรับปรุง ชุดข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ซ้ำ กรณีศึกษา ธุรกิจทางเพศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2017 การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 โครงการการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์กลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 โครงการ "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐" หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 3 ข้อมูลทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ระยะที่ ๑ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเทพราช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0