โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2014

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 15 1 0 0
2014 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 4 0 0 0
2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์เพื่อการหุงต้มในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อขนาดตัวอย่างเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 สถิติทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สำหรับการทดสอบคาวมแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2014 การวิจัยสถาบันเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)เรื่อง ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความต้องการที่มีต่อการจัดการศึกษาของสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับต่อการส่งออกไก่สดแช่แข็งไทยไปสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การศึกษาเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 โครงการศึกษราวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใปนระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในฐานะทางเลือกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวเบลเยียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ข้อเสนอว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 ความชำนาญของเมืองหลักระดับภาคในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน :จากวิถีชุมชนสู่มาตรการทางกฎหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปีเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 5 6 0 0
2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2014 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา สหพันธรัฐมาเลเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ระบบการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา สาธารณรัฐสิงคโปร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการวิจัยศึกษาระเบียบข้อบังคับในความร่วมมือกับภาครัฐและกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการการป้องกันและลดอาชญากรรมตามแบบจำลองตำรวจร่วมมวลชนลดอาจญากรรม (ตมอ.) กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน ของประชากรที่อาศัยในชุมชนโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2557 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือประกอบการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบงานจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่ แปลงที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียน: การเรียนรู้โดยการนำตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การพยากรณ์พฤติกรรมตามแผนในการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 แรงจูงใจในการทำงาน บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุน ทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 Analysis of historical forest carbon changes in Myanmar and Thailand and the contribution of climate variability and extreme weather events ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การจัดการเก็บรักษาอาหารและนโยบายในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (:กรณีศึกษาข้าวในประเทศไทย) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0